Journal archive for Google Scholar Robot!

Tolooebehdasht

طلوع بهداشت یزدVolume 17, Number 6 (2019-3)


Ecological Risk Assessment Of Heavy Metals In Topsoil Around Major Industries Of Ardakan City
ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک سطحی پیرامون صنایع اصلی در شهرستان اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educating Proper Use of Inhaled Corticosteroid Sprays on the Asthmatic Patients' Attitude towards Treatment and Control of Asthma
بررسی تاثیر آموزش استفاده از اسپری کورتیکواستروئید استنشاقی بر نگرش بیماران آسمی نسبت به درمان خود و کنترل بیماری آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Barriers to Knowledge Distribution in Hospital Managers: A qualitative study in educational hospitals in Shiraz and Kerman
تحلیل موانع انتشار دانش در مدیران بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی در بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز و کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Lived Experience of Men with Physical-Motor Injury in Marriage: A Phenomenological Approach
تبیین تجارب زیسته مردان مبتلا به آسیب جسمی-حرکتی با محوریت ازدواج: رویکردی پدیدارشناسانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education based on Reasoned Action Theory on the Behaviors of Mothers with Malnourished 2-5 Year-Old Children in Sepidan
تاثیر آموزش بر اساس تئوری عمل منطقی بر رفتارمادران دارای کودک دو تا پنج سال دچار سوءتغذیه در شهرستان سپیدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of native degrading fungi from Wastewater's pollutants in cardboard recycling industry
جداسازی و شناسایی قارچ‌های بومی تجزیه‌کننده آلاینده‌های فاضلاب صنعت بازیافت مقوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Obesity and Severityof Asthma in Children
ارتباط چاقی با شدت آسم در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of Family Health Education On The Knowledge And Attitude Of Couples Attending Pre-Marriage Counseling Classes
بررسی تاثیر آموزش سلامت خانواده بر میزان آگاهی و نگرش زوج های شرکت کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2019-1)


Evaluation of Seroepidemiology of Toxoplasmosis in HIV + patients referring to the Treatment Centers of Yazd in 2014
بررسی سرواپید میولوژی توکسوپلاسموز در بیماران HIV+ مراجعه کننده به مرکز رفتاری یزد سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Practice toward Protection of Cooling Systems (Refrigerator and Freezer) and Control of Ozone - Depleting Gases Emission into the Environment among Health Volunteers in Yazd
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت شهر یزد در زمینه حفاظت از یخچال و فریزر و کنترل انتشار گازهای مخرب لایه ازن به محیط زیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Effectiveness of Social-Educational Inoculation Program Based on the Islamic Approach and Stress Inoculation Training on the Lifestyle of Second-Grade High School Female Students with Risky Behavior in Yazd City
مقایسه اثربخشی برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن‌سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش‌آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Smoking, Alcohol, and Drugs Consumption on the Quality of Semen Parameters in Males referring to the Infertility Center of Yazd in 2016
بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relative Frequency of Bacterial Colonization on the Surfaces of Toys in Kindergartens of Yazd
بررسی فراوانی نسبی کلونیزاسیون باکتریایی سطوح اسباب بازی‌ها در مهدکودک‌های شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Cox Semi-Parametric Model and Parametric Models in Analyzing the Effective Diagnostic Factors in Kidney Transplantation Survival
مقایسه مدل نیمه پارامتری کاکس و مدلهای پارامتری در تحلیل فاکتورهای تشخیصی مؤثر بر بقای پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors Related to the Waste Collection Behavior in Kerman City based on the Health Belief Model
پیش بینی عوامل مؤثر بر رفتار جمع آوری زباله در شهرکرمان با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social and Psychological Factors of Health and Well-being in Prayers and Narrations
جایگاه بهداشت و سلامت در ادعیه و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2018-11)


Efficiency of Carbon Ceramic Nanocomposite Modified with Multi-Walled Carbon Nano Tubes for Removal of Acid Red 37 from Wastewaters
کارایی نانوکامپوزیت کربن سرامیکی اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره در جذب رنگ اسیدی قرمز 37 از پساب‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between social support and postpartum depression in mothers with premature newborn infants: A critical survey
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان در مادران نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The superiority of Bayesian method in the analysis of 8-year survival of breast cancer and its determinants in Yazd
برتری روش بیزی در تحلیل بقای 8 ساله سرطان پستان و تعیین عوامل موثر بر آن در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Shigella Species in Acute Diarrhea caused by Consumption of Contaminated Food in Yazd province and Determination of its Antibiotic Resistance Factors
بررسی فراوانی گونه های شیگلا در اسهال حاد ناشی از مصرف غذای آلوده در سطح استان یزد و تعیین عوامل مقاومت آنتی بیوتیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Pap Smear Test Based on Protection Motivation Theory among Women of Shahree-kord
بررسی پیشگوئی کننده های انجام تست پاپ اسمیر بر اساس تئوری انگیزش محافظت در زنان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The lifestyle of people in relation to the prevention of cancer in Yazd in 2014
بررسی سبک زندگی مردم شهر یزد در ارتباط با پیشگیری از سرطان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Chamomile Tea and Black Tea Consumption on Depression and Oxidative Stress Markers in Depressed Patients with Type II Diabetes: a Randomized Clinical Trial
مقایسه اثر مصرف چای بابونه و چای سیاه بر افسردگی و شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران افسرده مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Promoting Behaviors in Women of Reproductive Age in Yazd city
رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در زنان سنین باروری شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2018-9)


Stydy on survival of probiotic bacteria and sensory properties of two probiotic yoghurt during prodcution and storage
مطالعه زنده‌ مانی گونه‌های مختلف باکتریایی و خواص حسی دو نوع ماست پروبیوتیک در طی تولید و نگهداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and in Vitro Evaluation of Antifungal and Antibacterial Activity of 2,3-dihydroquinazolinone Derivatives
سنتز و ارزیابی برون‌تنی اثرات ضد‌قارچی و ضد‌باکتریایی مشتقات 2و3-دی‌هیدروکینازولینونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of consumer behavior Breakfast The students in grades four, five Six primary schools in city Abarkuh Based on the theory of planned behavior
تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing and Evaluating a Health Belief Model-based Educational Program on Oral Hygiene Behaviors among Child-wanting Women in Mehriz, Yazd
طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان در زنان خواستار فرزند شهر مهریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of education on knowledge, attitude and practice about Food Poisoning in students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. Iran
بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مسمومیت غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the effects of Jahadi Management on the perception of organizational politics, focusing on the role of mediator of organizational virtue(Study Case:maybod Imam Jafar Sadiq Hospital)
تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of cut off of Height, Weight and Body Mass Index (BMI) in Healthy 6-11-year-Old Yazd City 2016-2017
بررﺳﻲ نقاط برش ﻗﺪ، وزن و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ درﻛﻮدﻛﺎن 6 تا 11 ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﻳﺰد درسال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Causes of Emigration from Fereydunshahr from the perspective of Emigrants During the years 2011 to 2015
بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2018-7)


Identification of Traffic Users Values in Yazd City and its Impact on Traffic (Focusing on Reducing Losses and Driving Accidents)
شناسایی ارزشهای کاربران ترافیک در شهر یزد و ارتباط آن بر رفتار ترافیکی آنها (با تمرکز برکاهش تلفات وحوادث رانندگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effects of Training Biological, Cognitive and Emotional Characteristics of Mothers on Improving Relations Between Parent-Child Adolescent Girls with Precocious Puberty
بررسی تأثیر آموزش ویژگی‌های زیستی، شناختی و عاطفی دوران بلوغ به مادران بر بهبود روابط والد-فرزندی دختران دارای بلوغ زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders in the Cleaners
ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در نیروهای خدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Training of behavioral activation therapy tailored to teens and its effect on depression in adolescents
تاثیر درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Hospitals Service Quality on Switching Behavior of Inpatients in Shahid Sadoughi Hospital of Yazd
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمارستان بر رفتار رویگردانی بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Theory of Planned Behavior Constructs in Predicting Intention and Behavior to lose Weight in Adolescents with Overweight and Obesity
بررسی سازه‌های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد و رفتار کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-Arginine supplementation on Anthropometric Indices and Body Composition in patients with metabolic syndrome: A Randomized Controlled Clinical Trial
بررسی اثر مکمل ال-آرژنین بر شاخص های تن سنجی و ترکیب بدن افراد مبتلا به سندرم متابولیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Rend of Birth in Iran by Age Groups of Mothers During 2006-2012 years
بررسی روند تولدها در ایران برحسب گروههای سنی مادران طی سالهای 91-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2018-5)


Urease Enzyme Inhibitory of Heavy Metals and Organic Solvents in Ammonia Making for Synthesis of Nifedipine Antihypertensive Drug
بازدارندگی فلزات سنگین و حلال‌ها بر آنزیم اوره‌آز برای تولید آمونیاک در سنتز داروی ضدفشار خون نیفیدیپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on HBM on Performance of Health Workers in Sampling from Patients to Health Centers Eltor
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی HBM) ( بر عملکرد بهورزان در نمونه گیری التور از مراجعین به خانه های بهداشت 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Use of Unauthorized Tissues in Handmade Burgers in Tehran
بررسی موارد استفاده از بافت‌های غیرمجاز در همبرگرهای دست ساز در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Play Therapy with Cognitive Behavioral Approach on Reducing Oppositional Defiant Disorder Symptoms in Children Aged 8 to 11 Years
بررسی تاثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی و نافرمانی در کودکان 8 تا 11 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Predictors of Oral and Dental Care in Pregnant Women in Yazd: Based on the Theory of Planned Behavior
بررسی پیشگویی کننده های وضعیت بهداشت دهان ودندان در مادران باردار شهریزد بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dialectic Behavioral Therapy on Depressed Women's Life Attitude
تأثیر مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی بر نگرش به زندگی زنان افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Practice of Drivers Towards Reduction of Fuel Consumption and Control of Car-Caused air Pollution in Yazd
آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان شهر یزد در زمینه راهکارهای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of Decision Tree with Logistic Regression Model in Evaluating Osteoporosis
مقایسه مدل درخت تصمیم و رگرسیون لوجستیک در ارزیابی پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of Parent Education Based on Social- Cognitive Theory to Reduce the Consumption of Unhealthy Snacks in First and Second Elementary Female Students in Eghlid
تعیین میزان تاثیر آموزش والدین بر مبنای نظریه شناختی- اجتماعی برکاهش مصرف میان وعده های ناسالم در دانش آموزان دختر پایه اول و دوم ابتدایی شهر اقلید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2018-3)


Evaluation of Zinc, Cadmium, and Nickel Transition from Soy Milk to Soy Cheese
ارزیابی میزان انتقال فلزات روی، کادمیوم و نیکل در شیر سویای تهیه شده با روش‎های مختلف و انتقال آن به پنیر سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Fat Intake Based on Health Belief Model in 2015 Women in Yazd
بررسی میزان مصرف چربی براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان شهر یزد در سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Life Skills Training on Marital Satisfaction Divorce in Central City of Yazd Family Bonds
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت زناشویی متقاضیان طلاق در مرکز تحکیم بنیان خانواده شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Attitudes, Subjective Norms and Perceived Behavioral Control to Predict Milk Consumption among Students of Yazd University of Medical Sciences, 2014
بررسی نقش نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده در پیش بینی مصرف شیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Burnout and Related Factors in Textile Industry Workers: A Case Study in Yazd
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارگران صنعت نساجی:مطالعه موردی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the Puberty Health Curriculum for Girl Students of Secondary Education in Iran
طراحی برنامه درسی بهداشت بلوغ ویژه دختران دوره تحصیلی متوسطه اول در نظام آموزش و پرورش ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Dyslipidemia and Some of Related Factors Among Patients With Schizophrenia and Bipolar Disorder in Yazd-Iran
بررسی اختلالات چربی خون و برخی عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دو‌قطبی در شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Health Education and Health Promotion Ph.D. Degree Program in Iran and Several Countries
بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در ایران و دانشگاه های برتر جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Bayesian Latent Class Model in Determining the Diagnostic Value of Brain SPECT and MRI for Detecting Posttraumatic Olfactory in the Absence of Golden Standard
کاربرد مدل کلاس پنهان بیز در تعیین ارزش تشخیصی SPECT و MRI مغز جهت تشخیص حس بویایی بعد از تروما بدون حضور استاندارد طلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Contamination With StaphyLococcus Aureus, Escherichia Coli and Coliforms in Strawberries in Kurdistan
بررسی مقایسه ای میزان آلودگی توت فرنگی به استافیلوکوک اورئوس، اشریشیاکلی و سایر کلی فرم ها در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2018-1)


Investigating the Relationship between Satisfaction from Health System Development Plan and Insured Persons' Loyalty from Implementation of the Plan Based on Randall Syl Model
بررسی میزان ارتباط بین رضایتمندی از طرح تحول نظام سلامت با وفاداری بیمه شدگان از اجرای این طرح بر اساس مدل راندل ثیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on health belief model on preventive behaviors of Rabies in ghods city(1392-1393)
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در شهرستان قدس(1393-1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Jumping Training on Improvement of Balance and Core Stability System of Female
تأثیر هشت هفته تمرینات جامپینگ بر تعادل وسیستم ثبات مرکزی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Different Doses of Vitamin D Supplementation in Insulin Resistance During Women' s Pregnancy with Missing Data
تحلیل مشاهدات گمشده در مطالعه اثر دوزهای مختلف مکمل ویتامین D بر مقاومت به انسولین در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Perceptions of Family Atmosphere and Academic Performance Through the Mediation of Achievement Goals (Structural Model)
بررسی رابطه بین ادراکات جوً خانواده و عملکرد تحصیلی با میانجی گری اهداف پیشرفت(مدل ساختاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Lifestyle Nomadic Tribe of Marv Dasht city in 10 aspects in 2014
بررسی وضعیت سبک زندگی عشایر کوچرو شهرستان مرودشت در ابعاد 10 گانه درسال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of safety behaviors in Tabas coal miners based on the health action model
بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Health Behaviors among Air Travelers of Shiraz Shahid Dastghaib International Airport based on Health Belief Modelbased on Health Belief Model
تعیین‌کننده‌های رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Assessment of Yazd Electrod Company Workers in 2014
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی(NMQ) وارزیابی وضعیت بدنی((QEC کارگران خط تولید کارخانه الکترود یزد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2017-11)


Evaluation of effectiveness of education based on the theory of planned behavior on fruit and vegetable consumption of rural women of Chabahar
بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف میوه و سبزیجات در زنان روستایی چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dying The Effect of Perceived Organizational Justice on Well-Being of Red Crescent Society Staff in Yazd Province
بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک‌شده بر بهروزی روان‌شناختی کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine the relationship between service quality and responsiveness of the hospital and its relationship with loyal patients in governmental hospitals of Yazd took place in 2016
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و پاسخگویی بیمارستان و ارتباط ان با وفاداری بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی شهر یزد درسال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify the Impact of the Audit Process Planning on the Total Quality Management
بررسی تأثیر برنامه ریزی فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان سرانه مصرف آب خانگی و عوامل مرتبط با آن در شهر اردکان، سال 1394
بررسی میزان سرانه مصرف آب خانگی و عوامل مرتبط با آن در شهر اردکان، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes poultry meat and poultry slaughterhouse environment, Yazd, Iran (1394)
بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسیتوژنز درمراحل مختلف کشتار مرغ و محیط کشتارگاه مرغ شهرستان یزد در سال ۱۳۹۴
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translation, Reliability and Validity of Iranianversion IWQOL-lite Questionair
ترجمه، تعیین روایی و پایایی گونه فارسی ابزار استاندارد IWQOL-lite
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Safety Culture and its Influencing Factors in a Steel-Manufacturing Plant
بررسی فرهنگ ایمنی وعوامل موثر برآن دریک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the needs of health for worker in Iron-bafgh central Iron ore company at 1993
بررسی نیازهای آموزش بهداشت کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpolation of Yazd city Air Pollution to Heavy Metals of Lead and Cadmium using Laughing Dove’s Feather as Indicator of Urban Environment
مطالعه و پهنه بندی آلودگی شهر یزد به فلزات سنگین با استفاده از پر پرندگان به عنوان شاخص زیستی محیط زیست شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2017-9)


Study of prevalence & risk factors of congenital heart defect (Review Article)
بررسی شیوع و عوامل خطر ناهنجاری مادرزادی قلبی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers’ Views about Sexuality Education to their Adolescent Girls; a Qualitative Study
دیدگاه ها و نظرات مادران درباره آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان خود:یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Banking Development on CO2 Emissions in Iran
تاثیرتوسعه بانکی بر انتشار CO2 درایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Determinants of Lung Cancer Protective Behaviors in Esfahan Steel Company Workers Based On Protection Motivation Theory
بررسی تعیین کننده های رفتارهای محافظت کننده از سرطان ریه در کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان بر اساس تئوری انگیزش محافظت در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the effects of electron beam irradiation on chemical quality and sensory properties on ostrich meat
بررسی اثر باریکه الکترونی بر کیفیت شیمیایی و خواص حسی گوشت شترمرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Industrial Waste Waters Reuse of Industrial Towns for Agricultural and Irrigation Uses (Case Study: Treatment Plant of Jahan Abad MeybodIndustrial Town)
بررسی استفاده مجدد از پساب شهرکهای صنعتی جهت مصارف کشاورزی و آبیاری(مطالعه موردی: تصفیه خانه شهرک صنعتی جهان آباد میبد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Coagulation and Flocculation Coupled with Photo Catalytic Degradation (TiO2/UV- A) for 2- (Methoxy Carbonyl Amino –methyl)-acrylic acid methyl ester dye Removal from Synthetic wastewater
کاربرد فرایند تلفیقی انعقاد و لخته سازی توام با تجزیه فتوکاتالیستی (TiO2/UV- A ) در حذف رنگ 2- ( متوکسی کربونیل آمینو- متیل) – آکریلیک اسید متیل استر از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of exercise training on housewives married 20-45 years Noor city
بررسی میزان تأثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم‌های خانه دار متأهل 45-20 ساله شهر نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reducing Lipid Peroxidation (MDA) in Type 2 Diabetes Patients Taking Dorema Aucheri Plant Powder
کاهش میزان پراکسیداسیون لیپید ها (مالون دی آلدئید) در بیماران دیابتی نوع II با مصرف پودر گیاه کندل کوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of electron beam irradiation on lipid oxidation in sausages
اثرات باریکه الکترونی بر میزان اکسیداسیون چربی در سوسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2017-7)


Application of Bayesian Method in Validation of TTM Decisional Balance and Self-Efficacy Constructs to Improve Nutritional Behavior in Yazdian Prediabetes
کاربرد روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of the training of the positive psychology on the growth of devotion and trust to the life in the normal women of bafq city
اثر بخشی آموزش زوج درمانی مثبت نگر بر صمیمیت زناشویی و امید به زندگی زنان عادی شهرستان بافق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using of Moisture Term in the Dynamic Modeling in Treatment Process of Hexane-Contaminated Air
به‌کارگیری ترم رطوبت در مدل‌سازی دینامیک فرآیند تصفیه هوای آلوده به هگزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender Identity Disorder and Social Factors Affecting it Among Transsexualists, Who Referred to the Social Welfare Organization in 2013-2015
اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دگرجنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال های94-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on the Pattern of Behaviors in Promoting Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in Between Parent Families Living in the City Rāmhormoz in 2015
تأثیرمداخله ی آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای ساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Phosphorous on Natural and H2O2 Modified Pumice
حذف فسفر توسط پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of degration Basic blue 47 dye Without the use of oxidizing agents by ultrasound-electrochemical techniques and central composite design ( CCD)
استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Campylobacter Frequency in Foodborne Disease Outbreaks in Iran
بررسی فراوانی کمپیلوباکتر در طغیانهای ناشی از بیماریهای منتقله از غذا درکشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of electron irradiation on aflatoxin B1 in pistachio production process inoculated with Aspergillus flavus
بررسی اثر پرتوالکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2017-5)


Training Needs Assessment to Design Empowerment Programs for Preventing Domestic Violence Against Iranian Married Women
نیازسنجی آموزشی در زنان متاهل شهر اهواز به منظور طراحی برنامه توانمندسازی پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Basij Trainer’s Life Style and Its Related Factors in Medical Sciences University of Tehran State in 2013 and 2014
بررسی سبک زندگی مربیان بسیج و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران درسال 93-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare Lipid Profile and Anthropometric Indices and Blood Pressure in Women with and without Low-Dose Birth Control Pills
مقایسه پروفایل لیپیدی و شاخص های آنتروپومتریک و فشار خون زنان با و بدون استفاده از قرص های با دوز کم پیشگیری از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Silver Nanoparticles Antibacterial Activity Against Gram-Positive and Gram-negative Bacteria in Vitro
بررسی فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of Electron Beam Irradiation for Removal of Humic Acid from Aqueous Solutions
بررسی کارایی پرتوهای پرانرژی الکترونی در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Cox proportional hazards model to identifying the factors affecting the survival of patients with brain metastases
بکارگیری مدل مخاطرات متناسب کاکس در شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به متاستاز مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of various factors on the quality of life nulliparous women of the city Noshahr 1394
بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی کیفیت زندگی زنان نخست زا شهرستان نوشهر1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of propolis supplementation on insulin resistance in diabetic patients
عنوان: بررسی اثر مکمل یاری بره موم زنبور عسل ( پروپولیس) بر مقاومت انسولینی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficiency in Generalized Poisson Regression Model and the Standard Poisson Regression Model in analyzing Fertility Behavior among Women, Kashan, 2012
مقایسه کارایی مدلهای رگرسیون پواسن تعمیم یافته با رگرسیون پواسن استاندارد در تحلیل رفتار باروری زنان شهر کاشان درسال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2017-3)


Neonatal hypothyroidism and its related factors in infants born inYazd Province during the years 2013 to 2014
هیپوتیروئیدی مادرزادی و عوامل مرتبط بر آن در نوزادان متولد شده 94-93 در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of irradiation on functional properties of Gum Tragacanth
اثر پرتو دهی بر ویژگی های عملکردی صمغ کتیرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviews and comparisons of hospital performance indicators before and after the implementation of the healthcare reform package design therapeutic hospitals of Bushehr University of Medical Sciences
بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی بیمارستان قبل و بعد از اجرای بسته درمانی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Organizational Health on Work Engagement among Nurses in Yazd Social Security Hospital
بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر تعلق خاطر کاری پرستاران در بیمارستان تامین اجتماعی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training Islamic Meaning the Students’ Accountability in School of Paramedical & Health in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
اثر بخشی آموزش معنا گرایی اسلامی بر مسئولیت پذیری دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opisodic memory orientation in schizophrenics, their relatives and normal people
مقایسه سوگیری حافظه رویدادی بیماران اسکیزوفرن، وابسته های زیست شناختی و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relation between mental models with employees empowerment in medical sciences university of shahid sadoghi in yazd
بررسی رابطه بین الگوهای ذهنی کارکنان و توانمندسازی آنها در دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment by Using Categorical Based Evaluation Technique: A Cross-Sectional study in a hospital
ارزیابی کیفیت خدمات غیر بالینی بیمارستانی با استفاده از تکنیک مبتنی بر طبقه بندی: مطالعه مقطعی در یکی از بیمارستان های تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tax and Environmental Experts Opinion in Yazd City about the Effect of Green Tax System Establishment to Reduce of Environmental Pollutions
دیدگاه خبرگان مالیاتی و محیط زیستی شهر یزد در خصوص تأثیر برقراری نظام مالیات سبز بر کاهش آلودگی های زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Enviromental Factors and Early Childhood Caries on Salivary Streptococcus Mutans Count in 3-5 Year Old Children in Yazd
بررسی تأثیر عوامل محیطی و وجود پوسیدگی زودرس دوران کودکی روی شمارش استرپتوکوک موتانس بزاق کودکان 3-5 ساله شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of educational intervention about the Prevention of Cardiovascular Disease among Adolescent Boys; an application of Health Belief Model
سنجش اثر بخشی مداخله آموزشی بر پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی در بین نوجوانان پسر : کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clostridium botulinum spores and fungal contamination in honeys of Iran
اسپور کلستریدیوم بوتولینوم و آلودگی قارچی در عسل های تولیدی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2017-1)


Functional Properties and Sensory Evaluation of Cream Mixed Vegetable and Dairy Sadeghizadeh yazdi J(Ph.D)1,Mazaheri Tehrani M(Ph.D) 2, Habibi M.B(Ph.D) 3, Razavi S.M.A(Ph.D)4
ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Social Responsibility on Customer Loyalty Due to the Mediating Role of Mental Image and Trust in Yazd Teaching Hospitals
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتری با توجه به نقش واسطه‌ای تصویر ذهنی و اعتماد بیماران به بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of clove (Syzygium aromaticum) essential oil on the oxidation indice and bioaccumulation of lead following oral administration of lead in the Japanese Quail
ارزیابی اثر روغن فرار میخک بر شاخص‌ اکسیداسیون و تجمع زیستی (کبد و عضلات) به دنبال مصرف سرب در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Patients’ Attitude Referred to Health Centers of Yazd in Regard with their Inappropriate Beliefs about Dentistry in 2012
بررسی نگرش مراجعین به مراکز مختلف درمانی دندانپزشکی شهر یزد در رابطه با باورهای نادرست دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the transition between stages of heart disease and metabolic syndrome associated by using of Markov models
بررسی میزان انتقال بین مراحل بیماری قلبی و ارتباط سندروم متابولیک با استفاده از مدل مارکف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluating on Performance of Pre-hospital Emergency Stations in Yazd, Based on Essential Time for Attending at Patient's Bedside (Year-2013)
ارزیابی عملکرد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سطح شهر یزد بر اساس مدت زمان لازم جهت حضور بر بالین بیماردر سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of spiritual intelligence instruction on the increasing spiritual intelligence and two components in Maybod adult physical handicaps
تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهبود کیفیت زندگی معلولان جسمی شهرستان میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Evaluation of Organizational Intelligence , Organizational learning and Organizational Agility in Teaching Hospitals of Yazd City: A Case Study at Teaching Hospitals of Yazd City in 2015
بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Views of Khuzestani’s men and women with single child about childbearing: a qualitative study
بررسی دیدگاه زنان و مردان تک فرزند خوزستانی درباره فرزندآوری :یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge, attitude and practice of parents about psychological changes in puberty and its association with adolescent-parent relationship in the female students of seventh and third grade of secondary schools in the city of Zanjan.
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادرانِ دانش آموزان دختر پایه هفتم و سوم راهنمایی شهر زنجان در مورد تغییرات روانی دوران بلوغ و ارتباط آن با روابط بین نوجوانان و مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on knowledge, attitude and practice of high consumption households towards proper use of water in Yazd
بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد خانوارهای پرمصرف شهر یزد نسبت به مصرف صحیح آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Knowledge, Attitude & Practice of Women Referred to Health Centers of Yazd on Moldy Food Contaminated with Aflatoxin
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد درمورد مواد غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Preventive Treatment of Prostate Cancer in men Over 40 Years of Yazd on the Health Belief Model
بررسی میزان تاثیر آموزش بر رفتارهای پیشگیری کننده سرطان پرستات در مردان بالای 40 سال شهر یزد بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of benzene, toluene ,ethyl benzene and xylene (BTEX) in ambient air painting workshops car compared to the air surrounding residential areas during winter 1394 in Yazd city .
بررسی میزان بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن و زایلن (BTEX ) موجود در هوای محیطی کارگاههای نقاشی خودرو در مقایسه با هوای مناطق مسکونی اطراف کارگاهها در شهر یزد - زمستان 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey efficiency of vermicompost process in product fertilizer from bagasse modified with kitchen waste
بررسی تولید ورمی کمپوست از باگاس اصلاح شده و پسماند آشپزخانه با استفاده از کرم ایزنیا فوئیتیدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of bacterial contamination of the retail liver in butchers of yazd city, 1393
بررسی آلودگی باکتریایی کبدهای عرضه شده در قصابی های شهر یزد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2016-11)


Assessment of exposure to whole body vibration in Yazd city taxi drivers
بررسی میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Basic and Cultural Causes of Comorbidity of Major Depression and Obsession in Patient Referring to Clinics and Medical Centers in Tehran
بررسی علل زیربنایی وفرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی وروانپزشکی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ironsupplemention and the Prevalence and Anemia in Pregnant Women in Ardakan City
بررسی شیوع کم خونی فقرآهن در زنان باردار دریافت کننده ی خدمات آهن یاری شهر اردکان در مقاطع سه ماهه ی اول و سه ماهه ی ‏سوم بارداری و نحوه ی دریافت خدمات آهن یاری در آن گروه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abroad Travelers Knowledge, Attitudes and Practice regard AIDS, Hepatitis B and Influenza
بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مسافرین عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Removal of THMs Precursors using Al+3 and Fe+3Compounds from Shahrchay River in Urmia, Iran
بررسی قابلیت حذف پیش سازهای تری هالومتان توسط ترکیبات Al+3 و Fe +3 از آب رودخانه شهرچای ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Effectivness of Training the Styles of STress Coping in Reducing Anxiety and Stress Cpping in Reducing Anxiety and Stress of Neyriz Female Students
بررسی تاثیرآموزش سبک های مقابله بااسترس برکاهش سطح اضطراب واسترس دانش آموزان دخترهنرستان های شهرستان نیریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of synthesized iron oxide nanoparticles in removal of copper ions from aqueous solution
بررسی کارایی نانو ذرات آهن اکسید سنتز شده در حذف یون مس از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of physicochemical and microbiological characteristics of prepared films containing nanoparticles of titanium oxide based on soy flour polysaccharide
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated With Preventive Behaviors Of Candida Albicans Vaginal Infection In Women With Diabetes, According To The Health Belief Model In Yazd In 2013
رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت واژینال-کاندیدا آلبیکنس در زنان دیابتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metagenomics and Applications
متاژنومیکس و کاربرد‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between coach-oriented management style and organizational agility in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین سبک مدیریت مربیگرا و چابکی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Effective Factors on Retinopathy Recognition in Patients with Type 2 Diabetes by Using Parametric Models and Cox model
تحلیل عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 با استفاده از مدل‌های پارامتری و مدل کاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of (Mentha X Piperita L.) Hydroalcoholic Extract on the Six Food-Borne Pathogenic Bacteria
بررسی اثر آنتی باکتریالی عصاره هیدروالکلی نعناع فلفلی بر شش باکتری بیماری زا در مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lead (Pb2+) Removal from Synthetic Aqueous Solution Using Food Waste Ash
حذف سرب از محلول آبی سنتتیک بوسیله خاکستر پسماند مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Tow Educational Methods of Pamphlet and Film on Knowledge, Attitude and Practice of Employees in Yazd City Regarding Cardiovascular Risk Factors
مقایسه تأثیر دو روش آموزشی پمفلت و فیلم آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان ادارات دولتی شهر یزد در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی ـ عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Traffic Users Values in Yazd City and its Impact on Traffic (Focusing on Reducing Losses and Driving Accidents)
شناسایی ارزشهای کاربران ترافیک در شهر یزد و ارتباط آن بر رفتار ترافیکی آنها (با تمرکز برکاهش تلفات وحوادث رانندگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2016-9)


New Technologys in Atrazine Removal from Environment with Emphasis on Biodegradation: A Review
بررسی فناوری‌های نوین در حذف آفت‌کش آترازین از محیط زیست با تأکید بر تجزیۀ‌زیستی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of 4-chlorophenol from synthetic wastewater by the granulated graphene oxide nano particles
حذف 4-کلرفنل از فاضلاب سنتتیک با استفاده از گرانول های نانو ذرات اکسید گرافن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Communication Skills Training on Components of Burnout among Nurses Work in Tehran University of Medical Science Hospitals
بررسی میزان تاثیرکارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی بر مؤلفه‌های فرسودگی شغلی، در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Patterns of Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Urine Samples Collected from Shahid Sadoughi University Hospitals, Yazd, Iran
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه‌های ادراری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Health Literacy of Referred Diabetic Patients to Yazd Diabetes Research Center
بررسی سطح سواد سلامت در مراجعین به مرکز تحقیقات دیابت یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Heating Processes and Home Cooking Methods of Rice on Concentration of Aflatoxin B1
اثر فرایندهای حرارت دهی و انواع طبخ خانگی برنج بر غلظت آفلاتوکسین B1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression, anxiety and stress in Yazd (2013)
بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در جمعیت شهر یزد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Food Supplements used in Patients with Rheumatoid Arthritis Referred to Government Hospitals in Yazd
بررسی فراوانی مصرف مکمل های غذایی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Performance of Dual Media Filter to Improve Water Quality in Abadan Water Treatment Plant
ارزیابی کارایی صافی های دو لایه ای در بهبود کیفیت آب در تصفیه خانه ی شهر آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of Barriers to the Self-care Behaviors in Type 2 Diabetic Patients of Yazd Province in 2014
بررسی موانع موثر بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 استان یزد، در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Pistachio Waste Composting Process with Different Treatments on Concentration of Heavy Metals
بررسی تاثیر فرایند کمپوست سازی ضایعات فراوری پسته با تیمارهای مختلف بر غلظت فلزات سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of risk factors urinary tract infection
بررسی عوامل موثر بر عفونت ادراری در بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress and Predicting Factors of Psychological Well-being among Adolescents
استرس و پیشگویی‌کننده‌های سلامت روان در نوجوانان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital Dimensions and Perceived Health in Yazd Urban Society, 2013
رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و سلامت درک شده در جامعه شهری یزد، 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on the theory of planned behavior on preventive behaviors of cutaneous Leishmaniasis in mothers living in endemic city of Natanz
تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از لیشمانیوز جلدی در مادران ساکن درمناطق آندمیک شهرستان نطنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Cooperation of Employees and Sources of Manager, s Power in State Hospitals of Yazd
بررسی رابطه بین میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنجگانه قدرت مدیران در بیمارستانهای دولتی شهریزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors associated with delaying birth of first child: A Case Study of 15- 49 years old married women lived in Meybod town
بررسی عوامل مرتبط با میزان به تأخیر انداختن تولد فرزند اول (مطالعه موردی زنان همسردار 49- 15 سالۀ ساکن شهر میبد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of the Relationship between Organizational Silence and Organizational Performance in Educational Hospitals Yazd University of Medical Sciences* (2014)
بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Zinc Status between Patients with Phenylketonuria Undergoing Therapy Metabolic Formula and Healthy People
مقایسه وضعیت روی در بیماران مبتلابه فنیل کتونوری تحت درمان با فرمولای متابولیک با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Health Volunteers in the Damavand District on Food Safety: A Study Based on the World Health Organization Manual
آگاهی رابطان بهداشتی شهرستان دماوند در خصوص ایمنی غذایی: یک مطالعه مبتنی بر راهنمای سازمان جهانی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2016-7)


The relationship between sexual desire and intimacy in women with depressive symptoms and marital satisfaction 3 months to 2 years postpartum
بررسی رابطه بین صمیمیت و میل‌جنسی با نشانه‌های افسردگی و رضایت زناشویی در زنان 3ماه تا 2 سال پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Fungal Contamination in the Distributed Flours iIn Yazd Bakeries
بررسی میزان آلودگی قارچی در آردهای توزیع‌شده در نانوایی‌های شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Consumption of Sports Drinks with Sugary Solution on the Level of Lactic Acid of Students after Anaerobic Exercise
مقایسه اثر مصرف نوشابه ورزشی با محلول قندی بر سطح اسیدلاکتیک دانشجویان بعد از فعالیت‌بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Quality of Life and Life Expectancy in Patients with Breast Cancer
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Training Self-encauragement on the Resiliency and Optimism the Mothers of Children with Mental Retardation
بررسی اثربخشی آموزش خوددلگرم‌سازی شوانکر بر میزان تاب‌آوری و خوش‌بینی مادران دارای کودکان معلول‌ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Adsorption of Patulin by Nanocellulose Conjugated with Poly Guanine in Contaminated Apple juice
بررسی توانایی نانوذرات سلولز کونژوگه شده با پلی‌گوانین در جذب سم پاتولین در آب سیب‌های آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Resistance Training Course on Some Cardiovascular Risk Factors in Females with Metabolic Syndrome
بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر برخی عوامل خطر زای قلبی عروقی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of Knowledge and Attitude of Patients with Periodontitis Concerning Effect of Smoking on Periodontal Health
بررسی آگاهی و نگرش افراد مبتلا به پریودنتیت در مورد اثر سیگار بر سلامت پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of turbidity and suspended solids backwash water from rapid sand filter by using electrocoagulation
بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف کدورت و جامدات معلق حاصل از پساب شستشوی صافی شنی تند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Pre-marriage Counseling on Knowledge and Attitudes Couple in Yazd
بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی و نگرش زوجین در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Anemia with Demographic Factors in 7-12 Years Children of Yazd City
بررسی ارتباط کم‌خونی با عوامل دموگرافیک در کودکان 12-7 ساله یزدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Factors Associated with Self-Care Behaviors in Patients with Multiplesclerosis in Yazd City Based on Health Belief Model
بررسی عوامل مرتبط با خود مراقبتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس( MS) شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of design and evaluation of health education program on knowledge, attitude and performance of patients' family members about tuberculosis disease in Zabol
تأثیرطراحی و ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده بیماران مسلولین شهرستان زابل در ارتباط با بیماری سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Application of Planned Behavior Theory in Predicting Nicotine Dependence among Water pipe Consumer Women in Bushehr City in 2013-14
کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در پیشگویی وابستگی به نیکوتین در زنان مصرف‌کننده قلیان شهر بوشهر سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of social variables affected the health belief model in adopting preventive behaviors of osteoporosis
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان براساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) در زنان 49-20 ساله شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between life satisfaction and social health of Yazd city women
بررسی رابطه رضایت از زندگی و سلامت اجتماعی زنان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Anionic Surfactants and COD from Carwash Wastewater with Ozonation Process in A Packed Reactor
بررسی میزان حذف سورفاکتانت‌های آنیونی و COD فاضلاب کارواش با فرایند ازن زنی در یک راکتور با بستر آکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Generalized Linear Mixed and Generalized Linear Models in Determining Type II Diabetes Related Factors in Yazd
مقایسه مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته و مدل‌های خطی تعمیم‌یافته در تعیین عوامل مرتبط با بیماری دیابت نوع2 در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Link between Hygiene and Worships in Quran and Tradition
پیوند بهداشت و عبادات در قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2016-5)


Effectiveness of Islamic Quality of Life Therapy on Quality of Life and Depression in Students with MDD
اثربخشی روان‌درمانگری اسلامی مبتنی بر کیفیت‌زندگی بر افسردگی و کیفیت‌زندگی دانشجویان (دختر و پسر) افسرده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an administrative structure for Iranian hospitals
طراحی ساختار اجرایی اعتباربخشی بیمارستانها از دیدگاه ذی‌نفعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Regression Model and Modified Monod kinetic Model to Predict the Removal of Formaldehyde in Trickling Biofilter
مقایسه مدل حاصل از رگرسیون و مدل کینتیکی اصلاح شده مونود در پیش بینی راندمان حذف فرمالدوئید در بیوفیلتر چکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sludge Recycle of Wastewater Treatment Plant via its Application as Powdered Activated Carbon for Removal of Methyl Tertiary-Butyl Ether (MTBE) from Aqueous Solutions
بازیافت لجن مازاد تصفیه‌خانه فاضلاب با کاربرد آن به عنوان کربن فعال پودری جهت حذف متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Group Therapy on Quality of Life and Happiness among Mothers of Autistic Children
اثر بخشی شناخت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و شادکامی مادران کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education by Text Messaging Based on Health Belief Model on Food Handling Behaviors in Health Volunteers' Yazd City
بررسی تأثیر آموزش رفتارهای مدیریت تغذیه از طریق پیام‌کوتاه مبتنی‌بر الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of DMFT index in type II diabetic patients and its correlation with HbA1c in Yazd city in 2013
بررسی وضعیت شاخص DMFT در بیماران دیابتی نوع دو و رابطه آن با HbA1C در شهر یزد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Preventive Behaviors of Urinary Tract Infections in Pregnant Women Based on the Constructs of Health Belief Model in Yazd
بررسی تعیین‌کننده‌های رفتار پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری در زنان باردار براساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patients' Knowledge about the Risks of Ionizing Radiations used in Imaging Centers of Yazd Hospitals in 1393
بررسی میزان آگاهی بیماران مراجعه‌کننده به مراکز تصویربرداری بیمارستان‌های استان یزد در مورد خطرات پرتوهای یونیزان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effect of Grape Seed Extract on Tilapia
اثرضد باکتریایی عصاره هسته انگور بر ماندگاری ماهی تیلاپیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic status of malaria in Qom province, during 2001 – 2012
وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری مالاریا در استان قم طی سال‌های 91-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation about Role of Algae in Kazeroon Sasan Spring Odor
بررسی نقش جلبک‌ها در بوی آب جشمه ساسان کازرون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of ultrasonic and hydrogen peroxide technologies in removal of Bisphenol A from Aqueous solution
بررسی عملکرد فناوری اولتراسونیک و پراکسید هیدروژن در حذف بیس‌فنولA از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Magnetic Nanoparticles Coated with Chitosan as a Cationic Polymer in Turbidity Removal from Aqueous Solution
بررسی کارایی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر کاتیونی کیتوزان در حذف کدورت از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing spiritual intelligence and attribution styles among addicted and no addicted women
مقایسه هوش معنوی و سبک‌های اسنادی در زنان معتاد و غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration Assessment of Chromium and Arsenic Heavy Metals in Rivers Basins of Baft and Rabor Dams
بررسی غلظت فلزات سنگین کروم و آرسنیک در رودخانه‌های حوضه سدهای بافت و رابر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Methylene Blue Removal from Aqueous Solution Using Peanut Shell Powder
بررسی حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های آبی با استفاده ازپودر پوست بادام زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Problems in Students of Elementary Schools in Kashan in 2013
بررسی مشکلات خواب در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر کاشان در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usage of WilliamFine, PHA Methods For Environmental risks management and estimation of control costs in the Kavir Steel Complex
کاربرد روشهای WilliamFine , PHA در مدیریت ریسک مخاطرات زیست محیطی و برآورد هزینه های کنترلی در مجتمع فولاد کویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolating E.Coli Bacteriophage from Raw Sewage and Determining its Selectivity to the Host Cell
جداسازی و تعیین اختصاصیت باکتریوفاژ بومی اشریشیاکلی از فاضلاب خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2016-3)


Factors Related Lack of driving discipline among Yazd City Drivers in 2014
بررسی عوامل مرتبط با ضعف انضباط در رانندگی رانندگان شهر یزد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Effect of a Mindfulness Training on Marital Satisfaction and Obsessive - Compulsive Womenin Yazd
بررسی تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر رضایتمندی زناشویی واختلال وسواسی- جبری زنان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the inhibitory effect of edible films from Cinnamomum zeylanicum extracts against aflatoxigenic Aspergillus flavus on Almonds kernel
بررسی میزان اثر پوشش خوراکی عصاره دارچین بر مهار رشد آسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین برروی مغز بادام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Pediculus capitis prevalence in primary school children and its preventive behaviors determinants based on Health Belief Model in Their Mothers in Hashtgerd, 2012
بررسی شیوع شپش سر در دانش آموزان مقطع ابتدایی و تعیین کننده های رفتارهای پیشگیری کننده ازآن براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در مادران آنهادر هشتگرد، سال تحصیلی92-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usage of Walnut shell granule's as a natural adsorbent for removal of Nickel from aqueous solutions
کاربرد گرانول پوست گردو بعنوان جاذب طبیعی در حذف نیکل از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and biochemical identification of potentially Probiotic lactic acid bacteria isolated from traditional yogurt in Yazd province
جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی باکتریهای اسید لاکتیک با پتانسیل پروبیوتیکی در ماست های محلی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Prodominant Microorganisms of Biotrickling Filters to Treat Polluted Air with Formaldehyde and Ethanol
شناسایی میکروارگانیسم‌های غالب بیوفیلتر چکنده در تصفیه هوای آلوده به فرمالدوئید و اتانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Impact Assessment (EIA) and Optimal Site Selection of Municipal Solid Waste Landfill via SAW, GIS and Leopold Matrix (Case Study: Yazd)
ارزیابی زیست‌محیطی (EIA) و مکان‌یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روشSAW، GIS و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EnvironImproving Physiochemical and Hygienic Quality of Cheese Using Teucrium Polium Oil Essence
بهبود کیفیت بهداشتی و فیزیکوشیمیایی پنیر با استفاده از اسانس روغنی گیاه کلپوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Stress and Coronary Artery Disease in Yazd in 2012
بررسی ارتباط استرس و همبسته‌های آن با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر یزد- 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Growth Pattern of the First 5-Year Life in Children with Congenital Hypothyroidism in Yazd According to Growth Pattern of Normal Children of World Health Organization in 2014: A Cohort Study
مقایسه الگوی رشد 5 سال ابتدای زندگی کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید شهر یزد با الگوی رشد کودکان سالم سازمان بهداشت جهانی در سال1393 :یک مطالعه کوهورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Qualitative and Quantitative production of waste in the city of sirjan in winter 2013 and spring, summer and autumn 2014
بررسی کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر سیرجان از زمستان 1392 تا پاییز 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Radon Concentration in the Lead and Zinc Mines in Yazd
اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در معادن زیرزمینی سرب و روی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Influential Factors in Adopting Lifestyle-promoting Behaviors in Adolescents Using Theory of Planned Behavior
بررسی عوامل موثر بر اتخاذ رفتارهای ارتقاء‌دهنده سبک زندگی نوجوانان با کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Consumptionof Two VariousDose of Flaxseedon Anthropometric Indices and Oxidative Stress in Overweight and ObesePrediabeticIndividuals: ARandomized Controlled Trial
بررسی اثر مصرف خوراکی دو مقدار مختلف بذر کتان بر شاخص‌های تن سنجی و استرس اکسیداتیو درافراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن وچاق:یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effective Factors on Social Health of Elementary Teachers in Yazd Zone 1
بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Traffic Accidents and Deaths in Yazd Within 2007-2012
بررسی روند حوادث ترافیکی و مرگ‌و‌میر ناشی از آن در استان یزد طی سال‌های1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Frequency of Patients' Attendance for Preventive Treatment after Periodontal Surgery
بررسی میزان مراجعه بیماران برای انجام درمانهای پیشگیرانه پس از درمان جراحی لثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Relationship between Dentists’ Workplace conditions and Their Quality of Life in 2014
بررسی ارتباط شرایط محیط کار دندانپزشکان با کیفیت زندگی آنان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Dangerous Behavior of Drivers in the Yazd City in 2013
بررسی رفتارهای خطرناک در رانندگان شهر یزد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coenzyme-Q10 Supplementation on Blood Pressure and Inflammatory Markers (Homocysteine and hs-CRP) in Patients with Metabolic Syndrome
اثر مکمل‌یاری با کوآنزیم 10Q بر شاخص‌های التهابی(هموسیستئین و hs-CRP) و فشار خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2016-3)


The Relationship between dimensions of Transformational leadership and Job Involvement staff from managers View in teaching hospitals of Yazd in 2013
بررسی رابطه ی ابعاد رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان از دیدگاه مدیران دربیمارستانهای آموزشی شهر یزد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of Chemical and Sensory properties of Functional Cheese made from Cow's Milk and Soymilk blend
بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیرفراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Healthy City Indicators in Kerman city in 2012
تحلیل شاخص های شهر سالم در شهر کرمان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Gestational Weight Gain and Birth Weight in Yazd City in 2013
بررسی ارتباط وزن گیری بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد در شهر یزد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Attitude staff in the Field of Total Quality Management by using Fuzzy Logic, Case Study in Teaching Hospitals in Yazd
بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از منطق فازی، مطالعه موردی در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Spirituality and Workaholism among Nurses of Teaching Hospitals Affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Science In 2014
بررسی رابطه بین معنویت سازمانی واعتیاد به کار در پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Healthy Development of Yazd Province in 2013; using the Techniques of Numerical Taxonomy
بررسی سطح توسعه‌ یافتگی سلامت شهرستان‌های استان یزد با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی در سال‌ 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Laboratory Level Production of High Energy Survival Tablets for Athletes, Tourists and People who Faced Natural Disasters
طراحی و تهیه نمونه آزمایشگاهی قرص های مکمل پر انرژی جهت ورزشکاران، گردشگران و آسیب دیدگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Adsorption Study of Aflatoxin B1 by Nanocellulose Conjugated with Aptamer in acidic, alkali, and Neutral Conditions
بررسی جذب آفلاتوکسین B1 توسط نانوذرات سلولز کونژوگه شده با آپتامر در شرایط اسیدی، بازی و خنثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Aflatoxin M1 in breast milk in Yazd in summer and winter 2013
بررسی مقدار آفلاتوکسین M1 در شیر مادران شهر یزد در دو فصل تابستان و زمستان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Processing of Commercial Kashk Making on Aflatoxin M1 Residue
اثر فرایند کشک سازی صنعتی بر روی باقیمانده آفلاتوکسینM1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Electron Beam Irradiation on Physicochemical and Sensory characteristics of Traditional Ice cream
اثر پرتوالکترونی برخواص فیزیکی وشیمیایی و ویژگی های حسی بستنی سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Unauthorized Tissues in Trade Frozen Minced Meat Marketed in Yazd with Histological Method
بررسی بافت های غیرمجاز در گوشت چرخ کرده عرضه شده در شهر یزد با روش بافت شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Low Caloric Diet with and without Vitamin D Supplementation on Anthropometric Parameters in Patients with Non-alcoholic Fatty Liver
بررسی اثر رژیم غذایی کم کالری با و بدون مکمل یاری ویتامین D بر فاکتورهای تن سنجی و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Performance of Secondary School Female Students toward Skin Cancer and Sun Protection Behaviors in Yazd
بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به سرطان پوست و رفتارهای محفاظت کننده در برابر نورخورشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chronic low back pain, nurses, mental health, educational intervention
بررسی تأثیر آموزشی مبتنی بر عوامل روانشناختی بر سلامت روان پرستاران مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between cultural capital with a variety of high risk behaviors among students of Yazd University
بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با بروز انواع رفتارهای پر خطر در بین دانشجویان دانشگاه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Socioeconomic and Fertility Factors with Breast Cancer: Case - control Study
بررسی ارتباط عوامل اقتصادی اجتماعی و باروری با سرطان پستان: مطالعه مورد – شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Risk factors for Ectopic Pregnancy in Yazd city: Case-control study
بررسی عوامل خطر حاملگی خارج رحمی در شهر یزد: مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relation between Rice Consumption with Aflatoxin M1 Excretion Rate in Yazd Women of using Biomarkers
بررسی ارتباط بین مصرف برنج و دفع ادراری آفلاتوکسین M1 در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Eating Disorder and Depression among Medical Students of Islamic Azad university of Yazd in 2013
ارتباط اختلال خوردن با افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Preventive Behaviors of Otitis media Infection Based on Health Belief Model (HBM) in Mothers with Children less Than two Years Old of Yazd City
بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت گوش میانی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) در مادران دارای کودک کمتر از 2 سال درشهریزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experiences of Patients´ Close Relatives with Risk Factors of Gastric Cancer and Health-Therapeutic Personnel from the Determinants of Nutritional Behaviors: A Theory-based Qualitative Content Analysis
تجارب بستگان نزدیک بیماران دارای عوامل خطرسازسرطان معده و کارکنان بهداشتی درمانی از تعیین کننده های رفتار تغذیه ای: یک آنالیز محتوای کیفی تئوری محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Factors about Drug abuse among Students: an Application of Theory of Planned Behavior
پیشگویی کننده‌های سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Investigation into the Relationship between Gingival Health and Oral Hygiene: The Case of Junior and Senior Dentistry Students
بررسی مقایسه ای رابطه رفتار بهداشت دهان با وضعیت سلامت لثه و بهداشت دهان در دانشجویان دندانپزشکی سال اول و آخر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge, Attitude, Practice and Oral Health Status among High School Students in Yazd
بررسی آگاهی، نگرش، عملکرد و وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Education based on Health Belief Model (HBM) on Preventive Behaviors of Pesticide Exposure in Agricultural Worker
کارآیی آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از مواجهه با آفت کش در کشاورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Evaluate Health-Related Quality of Life in Women with Polycystic Ovary Syndrome in Yazd,2014
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان و دختران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شهر یزد ، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Photocatalytic Process of Ag-ZnO / UV-C for the Degradation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid In Aqueous Aolutions
کاربرد فرآیند فتوکاتالیستی Ag-ZnO/UV-Cدر تجزیه سم 2, 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید در محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

nvestigation of Acid Black1 removal using multi wall Nano tubes Carbon in Aqueous Solution
بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند دیواره در حذف رنگ اسید بلاک 1 از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acetaminophen Removal from Aqueous Solutions by TiO2-X photo catalyst
حذف استامینوفن از محلول‌های آبی توسط فتوکاتالیست TiO2/زئولیت X
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Distribution and Environmental Impacts of Noise Pollution Sadouqi Martyr Yazd International Airport Using GIS
پراکنش و اثرات زیست محیطی آلودگی صوتی فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Chemical Properties and the Maturation Degree of Vermicompost Obtained from Button Mushroom Production Process Waste
بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست بدست آمده از پسماندهای فرایند تولید قارچ دکمه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Assessment of Wastewater of Pistachio Processing Terminals (Case Study: Kerman city)
ارزیابی کمی و کیفی فاضلاب ترمینالهای ضبط پسته (مطالعه موردی شهرکرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetics and Isotherm Studies of Methylene Blue Adsorption from Aqueous Solutions by Activated Fly Ash
مطالعات سینتیک و ایزوترم جذب متیلن بلو از محلولهای آبی توسط خاکستر فرار فعال شده با اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical activity in People with High Blood Pressure: A Case – control Study
بررسی میزان فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهر یزد: یک مطالعه ی مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Effects of Physical Activity Education Based on Trance- theoretical Model on Blood Pressure Control in Patients with High Blood Pressure
بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی مبتنی بر الگوی فرانظری، بر کنترل فشارخون بیماران مبتلا به فشار خون بالا ن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor associated with Hypertension of over 30 years old rural population in Eslamabad Gharb – 2013
بررسی عوامل موثربر فشار خون بالا در جمعیت روستایی بالای 30 سال-شهرستان اسلام آباد غرب-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hibiscus Subdariffa on Albuminuria and Hypertension in Patients with Diabetic Nephropathy
اثرات مصرف مکمل گیاه چای ترش بر فشار خون و آلبومین اوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Control High Blood Pressure in Patients with Hypertension based on Health Belief Model in Kerman in 2015
پیش بینی کننده های کنترل فشار خون بالا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهر کرمان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Of Fatigue In Yazd Steel Industry Workers And Its Relation with Some Demographic Variables in 2014
ارزیابی میزان خستگی شغلی در کارگران صنعت فولاد یزد و ارتباط آن با برخی متغیرهای دموگرافیکی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Removal Efficiency of Slag, zeolite, and Conventional media in slow sand Filter for Removal of Lead and Cadmium from Water Resources
مقایسه کارایی بسترهای سرباره‌ای، زئولیتی و معمولی در صافی‌های شنی کند جهت حذف سرب و کادمیوم از منابع آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HSE Risk Management Systems Analysis and Modeling its Relationship with Occupational Accidents in the Construction Industry
تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت ریسک هایHSE و مدل سازی ارتباط آن با حوادث شغلی در صنعت ساخت و ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job stress and Disease History in Shift Work and non- shift Work Agencies Drivers of Yazd City
استرس شغلی و سابقه بیماریها در رانندگان نوبت کار و غیر نوبت کار آژانس های درون شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examined the Relationship between Nurses Awareness of Ergonomic Science and Occupational Injury Rates in Selected Teaching Hospitals in Yazd Medical University
بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی کادر پرستاری در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Azo Dye from Synthetic Wastewater Using Immobilized Nano-Diatomite Within Calcium Alginate
حذف رنگ آزو از فاضلاب مصنوعی با استفاده ازنانو-دیاتومیت تثبیت شده در آلژینات کلسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Hazardous Road Locations and the Relation with Environmental/Demographic Variables Using Hot Zone Method in Yazd-Kerman Highway
بررسی نقاط حادثه خیز جاده ای و ارتباط آن با متغیرهای محیطی و دموگرافیک با استفاده از روشHot Zone در محور یزد-کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2016-1)


Effect of Direct Electricity Current on Viability of Leishmania (L) tropica Promastigotes: an in vitro Study
اثرجریان الکتریسته مستقیم بر حیات انگل سالک شهری درمحیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship Religious Orientation and Disposition Critical Thinking with Coping Strategies with Stress in Girl Students of Faculty of Humanity of Yazd University
بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و گرایش به تفکر انتقادی با راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lighting Assessment in Knitting Workshop in Yazd
ارزیابی روشنایی در کارگاه‌های بافندگی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the stability, toxicity and antimicrobial effect of allicin solution
بررسی پایداری، سمیت و اثر ضد میکروبی محلول آلیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine The quality of life among Multiple sclerosis patients in Yazd MS Association,Iran
بررسی کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن MS شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitudes and Self-Care Behaviors of Patients with Knee Osteoarthritis Referred to Rheumatology Clinical Centers in Yazd
بررسی نگرش و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه‌کننده به مراکز کلینیک روماتولوژی شهرستان یزد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effect of Self-care Behavior Training as well as its Benefits and Barriers on the Patients Undergoing Hemodialysis
بررسی تاثیرآموزش بررفتار خودمراقبتی و منافع و موانع انجام آن دربیماران تحت درمان همودیالیز در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preconcentration and Determination of Antimony in Drinking Water Bottled by Modified Nano-Alumina
پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آنتیموان در آب آشامیدنی بطری شده با استفاده از نانوذرات آلومینیم اکسید اصلاح شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior
رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food Security Status of Elders and Its Related Factors in Arak in 2012
بررسی وضعیت امنیت غذایی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر اراک در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic and isotherm study of methylene blue dye adsorption by powdered natural pumice from the aquatic environment
مطالعه سینتیک واکنش و ایزوترم های جذب رنگ متیلن بلو بوسیله پوکه معدنی طبیعی از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Healthy Lifestyle of Health Care Workers in Andimeshk
بررسی سبک زندگی سالم کارکنان مراکز بهداشتی درمانی اندیمشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis of studies on the effect of vitamin D supplementation on blood glucose, lipid profile and inflammatory markers in patients with diabetes
متا‌آنالیز تأثیر مکمل یاری ویتامین D بر مقاومت به انسولین در مبتلایان به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Assessment of Chemical Coagulation Together with Advanced Oxidation Peroxone Regarding Dye Wastewater Treatment of Appliance Factories
بررسی کارایی روش توام انعقاد شیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته (پروکسون) در تصفیه فاضلاب رنگی کارخانجات لوازم خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Health Status and Health Needs of the Elderly in1 Ilam Province
بررسی وضعیت سلامت و نیازهای بهداشتی سالمندان استان ایلام در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2015-11)


Application of AHP and TOPSIS Models for Site Selection of Municipal Solid Waste Landfill (Case Study: Lali City)
استفاده تلفیقی از مدلهای AHP و TOPSIS در مکان‌یابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرلالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Related Factors of Type II Diabetes in Meybod in 2011
شیوع و عوامل مرتبط با دیابت نوع دو در شهرستان میبد -1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Efficiency of Multi-walled Carbon Nanotubes Modified in Vanadium Removal from Oil Effluent
بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده در حذف وانادیوم از پساب نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Effectiveness of Multi-walled Carbon Nano Tubes in Acid Black1 Dye Removal from Aqueous Solution
بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند دیواره در حذف رنگ اسید بلاک 1 از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Organizational Creativity on Organizational Entrepreneurship (Case Study: Office Workers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran)
نقش خلاقیت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perceived Social Support and Life Expectancy in the Elderly Resident and Non-Resident of Nursing Homes in Yazd
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی در سالمندانِ مقیم و غیر مقیمِ خانه‌های سالمندانِ استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Life Quality in Type II Diabetic Patients Compared to Healthy People and Presentating a Structural Model
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و مقایسه آن با افراد سالم و ارائه یک مدل ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Knowledge, Attitude and Practice of Planting Greenhouse Operators in Yazd in Regard with Health Hazards Associated with Pesticide use in 2012-2013
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان کشت گلخانه‌ای شهرستان یزد در رابطه با مخاطرات بهداشتی کاربرد سموم در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Electron-Beam Irradiation on Linguatula serrata Destroy Isolated from Animal Products and Determining its Effective Dose
مطالعه اثر تابش پرتو الکترونی و تعیین دوز موثردر نابودی انگل لینگواتولا سراتا جدا شده از فراورده‌های دامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Mental Health of Athlete and Non-athlete Female Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مقایسه سلامت روان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Lead and Cadmium Content in Bread Produced in Yazd
بررسی میزان سرب و کادمیوم در نان‌های تولیدی در شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Performance of Safety Management and Occupational Health Using Total Quality Safety Management Model (TQSM)
ارزیابی عملکرد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با استفاده از مدل مدیریت ایمنی کیفیت جامع (TQSM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Suspended Particles Concentration of the Inside and Outside Air of the Classroom and Its Influencing Factors in Middle schools and High Schools of Yazd
بررسی غلظت ذرات معلق در هوای داخل کلاس و هوای بیرون و عوامل تأثیرگذار آن در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Contamination of Heavy Metals in Edible Salts of Isfahan Market in 2011
تعیین مقادیر آلودگی فلزات سنگین در نمک‌های خوراکی موجود در بازار شهر اصفهان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2015-9)


Effectiveness of Skin Cancer Prevention Educational Program Among Teachers in Yazd City
بررسی میزان تاثیر آموزش پیشگیری از سرطان پوست در معلمان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supportive Health Insurance Aaround the world: Comparative Study of in Selected Countries
بیمه های بهداشتی درمانی حمایتی در دنیا: مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ِDesigning a Model to Medical Errors Prediction for Outpatients Visits According to Rganizational Commitment and Job Involvement
طراحی مدل بر اساس تعهد سازمانی و وابستگی شغلی پزشکان در تخمین میزان خطاهای پزشکی در ویزیت های سرپائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Knowledge and Practice of Men with Wives who Suffer From Premenstrual Syndrome about the Syndrome in Yazd City
بررسی آگاهی و عملکرد مردان دارای همسران مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی در خصوص علایم این سندرم در شهر یزد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Marital Adaptation, Happiness and Divorce Inclination in Traditional and non Traditional Marriages
بررسی و مقایسه سازگاری زناشویی، شادکامی و میل به طلاق در ازدواجهای سنتی و غیر سنتی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Situation family Physicians Program and its Adaption with the Policy Making Dimensions from the Opinion of Service Providers
بررسی وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده و انطباق آن با ابعاد سیاستگذاری شده از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Adsorption Process in Dye Removal from Industrial Wastewater
ارزیابی فرآیند جذب درحذف رنگ از پسآب‌های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Salmonella and Staphylococcus Aureus in Industrial Olivier Salad in Yazd in 2013
بررسی فراوانی سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس در سالاد الویه صنعتی تولیدی در شهر یزد در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nitrogen and Phosphorous Simultaneous Removal from Hospital Wastewater by Intermittent cycle Extended Aeration System (ICEAS)
بررسی کارایی سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با سیکل متناوب (ICEAS) در حذف همزمان نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing in Eating Disorders and Their Role in Social-Physical Anxiety in Active Elderly Men
افزایش اختلالات تغذیه و نقش آنها در بروز اضطراب اجتماعی اندام درمردان فعال مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate Familiarity of the Members of local Organizations in the Northen Provinces of Iran about the Family Physician Programme and Rural Insurance
میزان آشنایی اعضای نهادهای محلی استان‌های شمالی ایران از ضوابط طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Efficacy of Common Disinfectants on Microorganisms Isolated from Different Parts of Shahid Sadoughi Accidents Burns Hospital in Yazd in 2011
بررسی اثر بخشی گندزداهای رایج بر میکروارگانیسم‌های جدا شده از قسمت‌های مختلف بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2015-7)


The Role of the Family Atmosphere in Relation to Public Health through High school Female Students in the City of Yazd
نقش واسطه ای جوخانواده درارتباط باسلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Ranking the Factors Affecting Virtuousness in Yazd University-Affiliated Hospitals
شناسایی عوامل موثر بر فضیلت گرایی و رتبه بندی آن عوامل در بیمارستان های آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Oxidized Multi-Walled Carbon Nanotubes Efficiency in Lead Removing from Aqueous Solutions
بررسی کارایی نانولوله کربنی چند جداره اکسید شده در حذف سرب از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effect of Onosma Stinosiphon Extract on Cutaneous Leishmaniasis in Infected BALB/c Mice
اثردرمانی عصاره زنگوله ای لوله باریک برزخم سالک در موش BALB/C مبتلابه سالک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Situation of Service Quality Based on Patient Relationship Management Approach
ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات، بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با بیمار (مورد مطالعه: بیمارستان خصوصی یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess the Relationship between Workplace Spirituality and Organizational Commitment of Administrative Staff of Zahedan University of Medical Sciences
سنجش رابطه بین معنویت در کار و تعهدسازمانی کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks Yoga Training on Respiratory Function and Heart Rate of Non-Athlete Females
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر روی شاخص های تنفسی و ضربان قلب زنان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Training on Self-Esteem and Life Satisfaction of Female Perfectionist Students
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر عزت نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر کمال‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Efficacy of Sleep Hygiene Education on Improving Sleep Disorders in Shahid Sadoughi Hospital Nurses
بررسی اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر بهبود اختلالات خواب پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Strategies for Prevention of Gastric Aancer: a Review Study
راهکارهای تغذیه ایی موثر بر پیشگیری از بروز سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Municipal Solid Waste Generation in 22 Regions of Tehran With Solid Waste Reduction Approach
بررسی تولید پسماند شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران با رویکرد کاهش پسماند طی سال های 1392-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Correlation Between Burnout Syndrome Dimensions and Mental Health of Cashiers in State Banks of Golestan
بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی درکارمندان بانک استان گلستان در سال 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Survey of Positive HCV, HBV and HIV Tests among Patients Admitted for Cardiac Surgery and Invasive Procedures, In Afshar Hospital in Yazd (2008-2012)
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مثبت آزمایشات HCV، HBV و HIV در بیماران مورد جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی در بیمارستان افشار یزد طی سال های 91-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان تأثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم‌های خانه دار متأهل 45-20 ساله شهر نور
بررسی میزان تأثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم‌های خانه دار متأهل 45-20 ساله شهر نور
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2015-5)


The Burnout on Nurses in ICU, Emergency and Surgery at Teaching Hospital Mazandaran University of Medical Sciences and Relationship with Perceived Stress
بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران بخش‌های ICU، اورژانس و جراحی بیمارستان‌های آموزشی علوم پزشکی مازندران و ارتباط آن با تنیدگی ادراک شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Spatial and Temporal Changes in Groundwater Quality in Arid Zones Using Geostatistical Methods(Case Study: Koohpaye– Segzi Plain in Esfahan)
مدل سازی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی در مناطق خشک با استفاده از روش‌های زمین آماری (مطالعه موردی: دشت کوهپایه – سگزی اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Students’ Viewpointson the Effect of Peer Groups and Sports on Education and Training Process
بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد اثرات گروههای دوستی و ورزش برفرایند تعلیم و تربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر یزد و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد بهداشت جیوه در سال1393
مقایسه میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر یزد و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد بهداشت جیوه در سال1393
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Of The Effect Of Stress Management Skills On Anxiety Status Among Teachers In Meybod District High Schools On 2012
بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر وضعیت اضطراب در معلمین دبیرستان های شهرستان میبد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Electron Beam Catalytical Oxidation Process Efficiency with Potassium Persulfate in Removal Humic Acid from Aqueous Solutions
بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون کاتالیتیکی پرتوهای پرانرژی الکترونی توأم با پرسولفات پتاسیم درحذف اسید هیومیک از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع انگل های روده ای در معلولین ذهنی- جسمی ساکن در مرکز نگهداری شبانه روزی بهزیستی شهرستان تفت
شیوع انگل های روده ای در معلولین ذهنی- جسمی ساکن در مرکز نگهداری شبانه روزی بهزیستی شهرستان تفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Components of Organizational Culture on Knowledge Management in Afzalipuor Educational-Treatment Hospitals of Kerman: 2012
بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان آموزشی درمانی افضلی پور شهر کرمان: 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavior- based safety, the main Strategy to Reduce Accidents in the Country: A case Study in an Automobile Company
بررسی تاثیر مداخلات ایمنی مبتنی بررفتار درکاهش اعمال ناایمن در یک شرکت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence Of Toxoplasmosis In Women Referred To Kashan Reference Laboratory 2008-2012
بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموز درزنان مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس کاشان طی سال های 1390- 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training on Adopting Behaviors Preventing from Knee Osteoarthritis Based on Planned Behavior Theory
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده براتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از آرتروز زانودر معلمان زن مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive – Behavioral Therapy on The Decreasing of Relapse of Addiction to Norcotic In The Collegian Students And It s influence on The Increasing of Their Achievement Motivation
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش عود اعتیاد به مواد مخدّر در دانشجویان و تأثیر آن بر افزایش انگیزش پیشرفت آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 6 (2015-3)


Evaluation of Zinc Sulfate Consumption on Reducing the Incidence of Co-amoxicillin Associated Diarrhea in Children 6 to 60 Months
بررسی مصرف سولفات روی برکاهش بروزاسهال ناشی از مصرف کو اموکسی کلاو در کودکان 6 تا 60 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of CoQ10 Supplementation on the Blood Pressure of Patients with Type Two Diabetes
بررسی اثر مکمل کوآنزیم کیوتن بر فشار خون شریانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Major Stressful Events in Elderly People and their Relation with Depession and Cognitive Decline
شناسایی رویداد‌های استرس‌زا عمده سالمندان و رابطه آن‌ها با افسردگی و افت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Mammography Practice and its Barriers Among Close Relatives of Breast Cancer Patients in Sirjan
بررسی فراوانی انجام ماموگرافی و موانع انجام آن در بستگان نزدیک بیماران مبتلا به سرطان پستان در سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost price Estimation of Appendix Surgery in Yazd Shahid Sadoughi Hospital Using Activity-based Costing in 2011
تعیین بهای تمام شده یک واحد عمل جراحی آپاندیس با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Correlation Between the Number of Missed Teeth, as an Oral Health Index, and the Total Antioxidant Capacity of Unstimulated Whole Saliva
بررسی همبستگی تعداد دندانهای از دست رفته به عنوان شاخصی از سلامت دهان، با ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بزاق کامل غیرتحریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Psychological Hardiness and Homesickness in University of Sistan and Baluchestan Non-native Students
رابطه سرسختی روان شناختی با احساس غربت دانشجویان غیر بومی دانشگاه سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi Criteria Decision Making Methods in Health Education and Promotion
مدل های خاص تصمیم گیری چند معیاره درمداخلات آموزش بهداشت و ارتقاسلامت:مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role And Function of Local Media Yazd in Public Health Programs
بررسی دیدگاه مردم و کارشناسان بهداشتی در مورد نقش و عملکرد رسانه‌های محلی استان یزد در برنامه‌های سلامت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personal hygiene, Military, Behavior, Knowledge, Attitude
بهداشت فردی و عوامل تعیین کننده آن در نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of Human error and Provide Corrective Actions in Combined cycle power plant Using Systematic Human error Reduction and Prediction Approach SHERPA Method
ارزیابی ریسک خطاهای انسانی و ارائه اقدامات اصلاحی در پروسه کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از روش رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطاهای انسانی SHERPA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Producing Bio-surfactants Using Purified Microorganisms Isolated from Soils Contaminated with Diesel Fuel
بررسی کارایی میکروارگانیسم های خالص سازی شده از خاکهای حاوی گازوئیل در تولید بیوسورفکتانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients Satisfaction from Family Physicians in Health Centers Affiliated with Sabzevar University of Medical Sciences with EUROPEP -2012
بررسی رضایت بیماران از خدمات پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار با ابزار EUROPEP -1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Methods Analysis of Nitrate Removal from Water Resources
تحلیلی بر روش‌های جدید حذف نیترات از منابع آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Fumonisin B1 Adsorption by Nanocellulose Modified by Poly-lysine in The Different Foodstuffs
بررسی میزان جذب فومونیزین B1 توسط نانوذرات سلولز اصلاح شده با پلی لیزین در حضور مواد غذایی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2015-1)


A Survey on the Relation between Consumption of Fruit and Vegetables and Depression, Anxiety and Stress in Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
بررسی ارتباط مصرف میوه و سبزی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship of Oral Health lteracy and Oral hygiene Self-Efficacy with Self-Reported Oral and Dental Health in Students
بررسی رابطه سواد سلامت و خودکارآمدی با سلامت دهان و دندان خودگزارش شده در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Oral Hygiene Instruction’s Condition in Private Office in Yazd City
ارزیابی وضعیت ارائه آموزش بهداشت دهان در مطب های خصوصی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Educational and Social Status (parenting styles, Identity Style) in Delinquent children and Adolescents Compared with normal children and Adolescents in Iran
مقایسه سبک های فرزندپروری و سبکهای هویتی در کودکان و نوجوانان عادی و بزهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Russian Knapweed Flower Powder Efficiency in Removal of Reactive Red 198 Dye from Textile Synthetic Wastewater
بررسی کارایی پودر گل گیاه تلخه در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Similar to Me Effect Challenges in Managers’ Selection: The Case Study of Administrators of Shiraz University of Medical Sciences
بررسی چالش رفتار من سانی در انتصاب مدیران مورد مطالعه : مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sun Protective Behaviors for Skin Cancer Prevention and Its Barriers among Kazeroon Farmers
بررسی وضعیت رفتارهای محافظت کننده در برابر نور خورشید جهت پیشگیری از سرطان پوست و موانع انجام آن در کشاورزان شهرستان کازرون در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Depression, Anxiety, Stress and Health Behaviors in High School Girl Students in Mashhad in Year 2011-2012
بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D Status in Patients with Hypertension that Covered in Azad Shahr Health Center of Yazd-2013
بررسی وضعیت ویتامین D در مبتلایان به پرفشاری خون در مرکز بهداشتی درمانی آزادشهر یزد سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Rural Cutaneous Leishmaniasis Foci in Qom Province Using Geographic Information System
آنالیز مکانی کانون های لیشمانیوز جلدی روستایی در استان قم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Attitude, Behavioral Beliefs and Evaluations of Behavioral Outcomes Yazd Fathers about Prevention of Tendency their Children to Addictive Drugs
بررسی نگرش، عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری پدران شهر یزد در مورد پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial and Fungal Contamination of Air at Dental Clinics and Dental Offices in Kerman
آلودگی میکروبی و قارچی هوای کلینیکها و مطب‌های دندانپزشکی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Whole Body Vibration in the Heavy Mine Vehicles Drivers of Gol Gohar Sirjan Complex
ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان خودرو های سنگین معدن مجتمع گل گهر سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2014-11)


Assessment of Safety Climate in one of the Mine in Yazd Province
ارزیابی جو ایمنی در یکی از معادن استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Removal Efficiency of COD Due to Water Contaminated by Gasoline by Granular Active Carbon
بررسی کارایی کربن فعال دانه ای در کاهش COD ناشی از آلودگی آب با گازوییل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Quantitative and Qualitative of waste produced in beasat hospital of Sanandaj city in 2011
بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی بیمارستان بعثت شهر سنندج در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health risk assessment of heavy metals (cadmium, nickel, lead and zinc) in withdrawed parsley vegetable from some farms in Hamedan city
ارزیابی خطر سلامتی فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل، سرب و روی) در سبزی جعفری برداشت شده از برخی مزارع شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis Nano ZnO Assisted by Ultrasound Irradiation and Evaluation of Antimicrobial Properties
بررسی خواص ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی سنتز شده به کمک امواج اولتراسونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Education Effects on Removing of Growth problems in Paveh City Students
بررسی تاثیر آموزش بر اصلاح مشکلات رشد در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر پاوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Simultaneous Assessment of Efficiency Indicators in University-affiliated and University-Nonaffiliated Hospitals via Pabon Lasso Model Application
بررسی همزمان شاخص های کارایی در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی با استفاده از مدل پابن لاسو در استان یزد طی سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Views of Male Students on Using Bicycles Based on the Theory of Planned Behavior in Yazd University of Medical Sciences, 2012
بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده از دوچرخه براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patients' satisfaction with the services at Khatamolanbia Dental Clinic in Yazd,2011
بررسی میزان رضایتمندی گیرندگان خدمات از کلینیک تخصصی دندانپزشکی خاتم الانبیا یزد، سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the Relation Between EQ and Marriage Happiness of the Married Couples Living in the City of Yazd
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی در متاهلین شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Noise and Light Effects on Body Posture During the Study in Male Dormitory of Shiraz University of Medical Sciences
بررسی تاثیر میزان صدا و شدت روشنایی بر وضعیت بدن دانشجویان حین مطالعه در کتابخانه خوابگاههای پسرانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Melia Azaderach L. ash in Removal of Hexavalent Chromium from Synthetic Electroplating Industry Wastewater
بررسی کارآیی خاکستر زیتون تلخ در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب سنتزی صنعت آبکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Total Coliform, Fecal Coliform and Residual Chlorine in Swimming Pools in Kermanshah on the Season, the type of Pool, Disinfection System and Source of Water Supply in the during of three years (2010-2012)
بررسی میزان کلیفرم کل، کلیفرم گرماپای و کلر باقی مانده آب استخرهای شنای سرپوشیده شهر کرمانشاه در سال های 90-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparrison of Knowledge and Attitude of High School Students on HIV/AIDS in Yazd Province in 2004 and 2013
مقایسه آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای استان یزد در مورد ایدز در سال های 1383 و 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Situation of Housing Environmental Health of Tubercular in Yazd, From Aspect Factors Prevent of Transmission the Communicable Diseases by the World Health Organization Standards
وضعیت بهداشت محیط مسکن مسلولین شهرستان یزد از نظر عوامل پیشگیری از انتقال بیماری های واگیر بر حسب استاندارد های سازمان جهانی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2014-9)


Standardized of Height, Weight and Body Mass Index (BMI) in Healthy 6-11-year-old Schoolgirls and Schoolboys,Yazd City 2010-2011
بررسی نرم قد، وزن و نمایه توده بدنی ( BMI) در کودکان 11-6 سال شهر یزد در سال 90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Aqueous Extracts from Ferula Assa foetida Aerial parts on Candida Albicans and its Comparison with Fluconazole in vitro
فعالیت ضد قارچی عصاره تام آبی سرشاخه های هوایی گیاه انغوزه(ferula assa foetida) بر رشد کاندیدا آلبیکنس و مقایسه ان با فلوکونازول در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chromium Elimination from Water by use of Iron Oxide Nanoparticles Absorbents
بررسی حذف کروم از آب با استفاده از جاذب‌های پوست موز، پوست هندوانه، خاک اره و نانو ذرات اکسید آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Performance of hybrid nanoparticles Tio2/Sio2 in removing of Mercury from industrial waste water
بررسی کارایی حذف جیوه با استفاده از نانوذرات هیبریدی TiO2/SiO2از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the Effect of Health on Iranian Economic Growth and Vision Basin Countries
مقایسه میزان تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای حوزه سند چشم انداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Coaching Management Style and Quality of Services in Teaching Hospitals, Yazd 2012: A PLS Path Modeling Approach
بررسی رابطه سبک مدیریت مربی گری با کیفیت خدمات با استفاده از مدل یابی مسیر به روشPLS در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Toxoplasma infection in pregnant women in Yazd in 2012
بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوپلاسمادر زنان باردار شهر یزد سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumers Analysis Towards Fish Consumption, and its Related Factors, Barriers of Consumption and Promotion Strategies using Social Marketing frame work among women in Yazd city in 2013
تحلیل مشتری مرتبط با مصرف ماهی، موانع مصرف و عوامل موثر بر آن با استفاده از چهارچوب بازاریابی اجتماعی درمیان زنان شهر یزد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Natural gas Consmption on the air Pollutants Reduction in Yazd- Province Brick-Making Kilns
بررسی تأثیر گازسوزشدن کوره های آجرپزی استان یزد در کاهش انتشار آلاینده های هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Anger Management Training on increasing Mental Health of Disabled Children Mothers
تأثیر آموزش مدیریت خشم بر افزایش سلامت روان مادران دارای فرزند معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress in Shift Workers and Non-Shift Workers of One of Yazd Dairy Industries
استرس شغلی در کارکنان نوبت‌کار و غیرنوبت‌کار یکی از صنایع لبنی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Microbial Quality of Sausage Slicers at Food Retail Food Stores in Shiraz, Iran
بررسی کیفیت میکروبی دستگاه های برش دهنده کالباس در فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Activities of Daily Living and Prevalence of Chronic diseases Among Elderly People in Yazd
بررسی توانایی انجام فعالیتهای روزانه و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Humor Sense with Quality of Life in Cancer Patients
رابطه شوخ طبعی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey on the Bacterial Contamination of Traditional & Pasteurized ice Cream Produced in Arak City (summer and fall 2011)
بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی و پاستوریزه شهر اراک در تابستان و پائیز 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Engineering and Management Interventions on Promoting Safety Culture Indicators among Workers of Iranian Pipe Rolling Factory
تاثیر مداخلات مهندسی و مدیریتی بر ارتقاء سطح شاخص های فرهنگ ایمنی در کارگران یک کارخانه لوله نورد سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluations of Effective Factors on Efficiency Zinc Oxides Nanoparticles in Cadmium Removal from Aqueous Solution
بررسی عوامل موثر برکارایی نانو ذرات روی اکسید در حذف کادمیوم از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2014-7)


Performance of Olive pit Ash's In Nitrate Removal from the Aqueous Solutions
بررسی کارایی خاکستر هسته زیتون در حذف نیترات از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing methods of control and reduce noise pollution in Larestan cement Factory using analytical hierarchy process (AHP)
اولویت بندی روش های کنترل وکاهش آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Optimum Number of Nursing Staff Is Needed in Kerman Shafa Hospital Emergency Department
بررسی تعداد بهینه نیروی پرستاری مورد نیاز بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effectiveness of Lawsonia Inermis Extract, Sodium Hypochlorite and Nystatin in controlling of Candida Biofilm on Contaminated Resin Acryl plates
مقایسه آزمایشگاهی میزان اثربخشی عصاره حنا، هیپوکلرید سدیم و نیستاتین در کنترل پلاک کاندیدا یی موجود بر روی قطعات رزین آکریل آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The determination of young couples educational needs in Yazd
نیازهای آموزشی زوجین جوان در زمینه بهداشت باروری در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between attachment to God and meaningful life parents of mentally retarded children in Zahedan city
رابطه دلبستگی به خدا با معناداری زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Behavior of Recurrent Kidney Stones and Its Relationship with its Knowledge and Receiving it
رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی در این زمینه و منابع دریافت آن در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decolorization of the Real Textile Effluent by Electrocoagulation Process using Monopolar Iron Electrodes
رنگزدایی از پساب واقعی نساجی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن تک قطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Knowledge, Attitude and practice of Pregnant Moders abut consumption of milk and dairy products in Yazd
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص مصرف شیر و لبنیات در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing an Model to Estimating financial burden of occupational accidents on the Social Security Organization in Yazd province
برآورد بار مالی حوادث ناشی از کار بر سازمان تأمین اجتماعی در استان یزد در سال های 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Fenton Process Efficiency to Remove Phenol from Synthetic Wastewater
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در حذف فنل از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin D Supplementation on Anthropometric Parameters in Patients With Metabolic Syndrome
بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر شاخص های آنتروپومتریک در افراد مبتلا به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of determinant factors of dental flossing based on transtheoretical model in pakdasht high school students in 2012
بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان بر مبنای مدل فرانظریه ای در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان پاکدشت سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Fe3O4 Nano‌particles Modified with Orange Peel Efficiency in Removal of Lead and Copper ions from Aqueous Environments
بررسی کارایی نانو‌ذرات Fe3O4 اصلاح شده با پوست پرتقال در حذف یون‌های سرب و مس از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2014-5)


Preventing and Improving Psychological Disorders Through Holy Quran and Tradition
پیشگیری و بهبود ناراحتی های روحی ، روانی از منظر کتاب و سنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beliefs of Health Sector Personnel in Taft District about Hepatitis B: An Application of Health Belief Model
اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of the Electrocoagulation Process with Alternating and Direct Current for Eliminating Lead from Battery Industry Wastewater by Using Metal Iron and Stainless Steel Electrodes
بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با جریان متناوب و مستقیم در حذف سرب از فاضلاب صنعت باتری سازی با استفاده از الکترودهای میله ای آهنی و فولاد ضد زنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Depression and Anxiety in Employed Women With Housewives Women In Shiraz City in 2012
مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Social Adjustment in Blind Children and Normal in Primary School in Mashhad
مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the Quality of Iife of Healthy Nonathletic People
أثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهرستان یزد درخصوص آنفلوآنزای خوکی (H1N1)A در سال 1389
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهرستان یزد درخصوص آنفلوآنزای خوکی (H1N1)A در سال 1389
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of Drug addiction Test and its Correlation With the Demographic Specifications Among People Referred to Yazd Addiction Diagnostic Laboratory Centre
بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Observance Rate of the Rights of Patients by Providers Care and its Necessity from View of Patients in Shahid Sadooghi Hospital in Yazd 2012
بررسی میزان رعایت حقوق بیماران و ضرورت آن از دیدگاه بیماران بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Intestinal Parasites in the Patients Referred to the Central and Shahid Sadoughi Laboratories of Yazd (2011-2012)
فراوانی انواع انگلهای روده ای در مراجعین به آزمایشگاه مرکزی وآزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی در شهر یزد در سال 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Peroxide Value of Edible Oils Used in Confectionary, Restaurants and Sandwich Shops in Gorgan in 2011
تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی‌های شهر گرگان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimate the Average Waiting time to Receive Service in the Outpatient Department: A Case Study on Shahid Rahnemoon and Afshar Clinics in Yazd, Iran
برآورد متوسط زمان انتظار برای دریافت خدمت در بخش سرپایی: مطالعه موردی در درمانگاه شهید رهنمون و افشار شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Carcass Quality for Coliforms, Salmonella and Psychrophiles on Evisceration and Chiller lines in Yazd Province Industrial Poultry Slaughterhouses
ارزیابی وضعیت لاشه از نظر کلی فرم، سالمونلا و باکتریهای سرمادوست در خط تخلیه شکم و چیلر کشتارگاههای صنعتی مرغ استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Gamma Rays in the Building Stones in Kerman (2013)
بررسی پرتوهای گاما در سنگ‌های ساختمانی موجود در شهر کرمان، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Inactive Saccharomyces Cerevisiae Biomass on Removing Arsenic from Aqueous Solutions
بررسی کارایی توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه (مخمر نان) غیر فعال در حذف آرسنیک از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2014-3)


Assessment of The Effect Of Family Physician on the Management Indices of Health Care in the Rural Health-Treatment Centers in The Province of Yazd In 2013
مقایسه شاخصهای مدیریت خدمات بهداشتی روستایی قبل و بعد از اجرای پزشک خانواده درمراکزبهداشتی درمانی روستایی استان یزد در سال92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity Analysis for Hidden Bias in Uncontrolled Clinical Trials And It Applications for Comparing Two Treatment Regimens of Patients With Nonalcoholic Fatty Liver
تحلیل حساسیت نسبت به اریبهای پنهان در کارآزمائی های بالینی کنترل نشده و کاربرد آن در مقایسه تاثیر دو رژیم درمانی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Molecular Detection of a HexadecaneDegradingBacterium from Compost and Evaluation of its Performance in the Removal of Hexadecane
جداسازی و تشخیص مولکولی یک گونه باکتری تجزیه کننده نرمال هگزادکان از کمپوست و بررسی کارایی آن در حذف هگزادکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the efficiency of α and γ -Alumina on removing fluoride from Drinking water
بررسی کارایی آلفا و گاما آلومینا در حذف فلوراید از آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of cuttlefish bone as a natural sorbent for the removal of excess fluoride from drinking water
کاربرد استخوان ماهی مرکب به عنوان جاذب طبیعی در حذف فلوئور مازاد از آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical and chemical quality assessment of potable groundwater in Rural Areas of Khaf
ارزیابی کیفیت فیزیکی وشیمیایی آبهای زیرزمینی قابل شرب مناطق روستائی شهرستان خواف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of knowledge, attitude and chewing gum status of 15 years old and older in Karaj city Regarding health Effects of chewing Gum
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد افراد 15 ساله و بالاتر شهر کرج در خصوص مصرف آدامس و اثرات بهداشتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dual Precipitator Electrodes (with Iron and Aluminum) and Coal electrodes on physicochemical quality of water
مقایسه تاثیر دستگاه الکترولیز تجاری حاوی با الکتروهای آهن و آلومینیوم با الکترودهای زغالی بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between HBM constructs and intended delivery method
بررسی ارتباط بین سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و قصد انتخاب روش زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of urban and rural bioaerosols in passages' air of Damghan in the winter of 2012
بررسی بیوآئروسل ها در هوای معابر شهری و روستایی دامغان در زمستان 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Benson Relaxation Education on Quality of Life in Patients after open Heart Surgery in Yazd City
تاثیر آموزش آرامسازی بنسون بر کیفیت زندگی بیماران جراحی شده قلب باز شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometrics properties of Farsi version of Alpha Females Inventory for college students’ Population
خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه زنان آلفا درجمعیت دانشجویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Knowledge, Attitude, and Health Behaviour of High School Female Students Concerning Menstrual Hygiene
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در خصوص بهداشت دوران قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Relationship between Emotional Intelligence (EQ) With Organizational Commitment among Senior and Junior Managers of Shiraz Educational Hospitals, 2008
رابطه هوش عاطفی با تعهد سازمانی مدیران بیمارستان های آموزشی شیراز، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Rural Family Physician Plan: A Case of Kerman University of Medical Sciences
ارزیابی عملکرد برنامه پزشک خانواده روستایی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Modified Natural Zeolite for Removal of 2,4,6-Trichlorophenol From Aqueous Solutions
کارایی زئولیت طبیعی اصلاح شده در حذف 6،4،2 تری کلروفنل از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of the Compost Production Using Pistachio Hull and Mixed of Pistachio Hull and Broiler Litter
امکان سنجی تولید کمپوست با استفاده از پوست پسته و مخلوط پوست پسته و فضولات مرغی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of CoQ10 Supplementation on Insulin Resistance and Blood Glucose of Patients with Type Two Diabetes
بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر مقاومت به انسولین و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of CoQ10 supplementation on insulin resistance and glycaemic control of patients with type two diabetes
بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر مقاومت انسولین و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Sunflower Residuals in the Elimination of Cadmium from Aqueous Solution
بررسی کارایی زائدات گیاه آفتابگردان در حذف کادمیوم از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2014-3)


Nanotechnology and water pollutants removal
فناوری نانو و حذف آلودگی‌های آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Chromium (VI) Removal By Using Oxidized Multi and Single Walled Carbon Nano Tubes from Aqueous Solution
بررسی حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از نانولوله های کربنی تک جداره وچند جداره فعال از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Efficiency of Multi-Walled Carbon Nano Tubes For Removal of Reactive Red 198 From Aqueous Environments
بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Hexavalent Chromium Reduction Using Zero-Valent Magnesium in Aqueous Solution
مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در احیاء کروم از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey On The Influence Of Pool Depth And Swimmers Gender On The Six Microbial Quality Indices In An Ozonated Swimming Pool
بررسی تاثیر عمق استخر و جنسیت شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی در استخر شنای ازن زنی شده شهر دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Aflatoxin in Rafsanjan Processed Pistachios During 2011-12, And Its Relation With Time of Harvest
بررسی شیوع آفلاتوکسین در نمونه‌های پسته فرآوری شده شهرستان رفسنجان طی سال‎های90 تا91 و ارتباط آن با زمان برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Biological and Bio-electrochemical Methods to Treat Wastewater Contaminated with Formaldehyde
مقایسه روش بیولوژیکی و بیوالکتروشیمیایی در تصفیه فاضلابهای حاوی فرمالدوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Of Solution Ph And Multiwalled Carbon Nanotubes Adsorbent Dose Effects On Removal Efficiency Of Eriochrome Black T From Saman Noosh Industry Waste Water
ارزیابی اثر pH محلول و غلظت جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده بر کارایی حذف رنگ اریکروم بلک تی از پساب کارخانه سامان نوش همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Downflow Anaerobic – Up flow Oxic Submerged Biofilm Reactor (DAUOSBR), performance, for organic matter (BOD and COD), Turbidity and total suspended solids removal in hospital wastewater
بررسی کارآیی سیستم بیوفیلمی با بستر مستغرق (DAUOSBR) در حذف مواد آلی(BOD5 و COD)، کدورت و کل جامدات معلق از فاضلاب بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Attitudes and behaviors of People in Yazd city Regarding Herbal Medicine Consumption in Diabetes
بررسی نگرش ها و رفتار های اجتماعی مردم شهر یزد نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removing Cyanide from Aqueous Solutions using Iron Nano Particle Resin(Lewatit FO36)
حذف سیانید از محلول های آبی با استفاده ازرزین نانو ذرات آهن (لیواتیت FO36)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Environmental Health Indicators in Motels, Hotels and Hotel Apartments in Shiraz
بررسی شاخص های بهداشت محیطی هتل ها ، هتل آپارتمان ها و میهمان پذیر های شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benzene removal by hybrid multi walled carbon nano tubes modified surface by calcium hypochlorite and nano-silica from aqueous solution
کارایی هیبرید نانولوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم و نانوذرات سیلیکا در حذف بنزن از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Bone Char as a Natural Biosorbent for the Removal of Acid Orange 7 dye from Synthetic Textile Wastewater
کاربرد خاکستر استخوان به عنوان جاذب طبیعی درحذف رنگ اسیدی نارنجی 7 از فاضلاب سنتتیک نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Coagulants' Effect on the COD and TSS Removal from Isfahan Composting Ieachate
بررسی اثر منعقدکننده ها در حذف CODوTSS شیرابه زباله کارخانه کمپوست اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Chromium from Aqueous Solution by Steel Slag: Kinetic Modeling and Isotherm Adsorption
جذب کروم از محلول های آبی توسط سرباره صنایع فولاد: مدل سازی ایزوترم و سینتیک جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioassay of treated color wastewater with Electro Fenton by Daphnia Magna
آزمون سمیت فاضلاب رنگی تصفیه شده به روش الکتروفنتون توسط دافنیا مگنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison survey of chromium (VI) Adsorption from wastewater by granular and powdered grains of Peganum Harmal
بررسی مقایسه ای مقدار جذب کروم شش ظرفیتی فاضلاب با استفاده از دانه گرانولی و دانه پودر شده اسپند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Processing Of Produced Acidic Sludge From Used Motor Oil Recycling Industries With Additives to Polymer Bitumen
فرآوری لجن اسیدی تولیدی در صنایع بازیافت روغن موتور مصرف شده با مواد افزودنی به قیر پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosorption of lead and Zink ions from Synthetic Aqueous Solutions by Ahvaz WWTP powdered activated sludge
جذب بیولوژیکی سرب و روی از محلول های آبی سنتتیک بوسیله پودر لجن تصفیه خانه فاضلاب اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2013-12)


The Survey of Structural Factors in General Hospitals of Yazd-Iran Based on Mechanic and Organic Approach 2012
بررسی ابعاد ساختارسازمانی در بیمارستان های عمومی شهرستان یزد با رویکرد مکانیک –
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Oral Health Education Delivered by a Dental Student and Health Volunteers on the Knowledge, Attitude and Performance of Housewives.
مقایسه تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان ارائه شده توسط رابطین بهداشت و انترن دندانپزشکی طرح جامعه نگر بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Culture Media on the Cell Growth, Quantity and Quality of Biomass of Nannochloropsis Oculata for Biodiesel Production
اثر محیط کشت بر روی رشد سلولی، کمیت و کیفیت بیوماس در میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل (سوخت سبز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Blankyt on Fasting Blood Sugar in Normal Rats
بررسی اثر بلانکیت خوراکی بر قند خون ناشتای موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complaint of Pain in the Upper Limbs and its Relationship With Job Stress in Office Workers
شکایت از درد در اندام فوقانی و بررسی رابطه آن با استرس شغلی در کارکنان اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acceptance Level of Free Milk program and the Factors Affecting on it in Girl High Schools in Yazd
میزان پذیرش طرح توزیع شیر رایگان و برخی عوامل موثر بر آن در دبیرستان های دخترانه شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Coping Appraisal and Threat Appraisal Processes in Predicting Nutritional Prevention Behaviors and Intention Among Women Referred to Health Centers - HealthYazd City
مقایسه فرایند های ارزیابی کنارآمدن و ارزیابی تهدید در پیش بینی قصد و رفتارتغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Heavy Metals Contents in Some Highly-used Samples of Cigarettes and Aromatic Tobaccos in Iranian Market
تعیین مقدار فلزات سنگین در برخی نمونه های پر مصرف سیگار و توتون های معطر موجود در بازار ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Nano-Alumina Modified With Schiff Base Ligands in Removal of Hexavalent Chromium from Aqueous Solution in Acidic Conditions
بررسی کارایی نانوذرات آلومینای اصلاح شده با لیگاند شیف‌باز در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی در شرایط اسیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Carbamat and Oregano Phosphorus Susceptibility Levels in German Cockroach in Vivo
بررسی سطح حساسیت سوسری آلمانی نسبت به حشره کش های گروه کاربامات و فسفره به روش In vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Status of 6-12 Months Children Exclusive Breast-fed up to Six Months and its Related Factors in the Urban Health Care Centers of Ardakan City
بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان 12-6 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری شهر اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modification of Digesting System in Chemical Oxygen Demand Test with Silver Nano Particles for Determination of Organic Load in Effluent of Pharmaceutical Industries
بهبود سامانه هضم در آزمون اکسیژن مورد نیاز شیمیایی به کمک نانو ذرات نقره به منظور سنجش بارآلی فاضلاب صنایع داروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Total Dust Exposure Carpet Weavers and Relationship With Lung Function
بررسی میزان تماس قالیبافان با گردوغبار کلی و ارتباط آن با پارامترهای عملکرد ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Drug Demand Function in Iranian Urban Population through Household Budget, 1990-2011
بر آورد تابع تقاضای دارو در ایران از طریق بودجه خانوار در طی سالهای 1389-1370
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effectiveness Guilds Health Education Courses Based on Kirkpatrick Model
ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزش بهداشت اصناف کشور مبتنی بر مدل کرک پاتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Knowledge, Attitude and Peractice among Yazd Housewives Regarding to Recycling Solid Material
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار شهر یزد در زمینه بازیافت مواد زائد جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitudes of Hospital Authorities About Degree of Effectiveness of Mix Marketing Components in Yazd Hospitals
نگرش مسئولین به میزان تاثیرعوامل آمیخته بازاریابی در بیمارستانهای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Tolouene Air Pollutants by Bacterial Cellulose
جذب تولوئن هوا با استفاده از سلولز باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2013-9)


Relationship Between Integrated Well Child Care Plan Implementation and Child Indicators at Noor City of Health Network
اجرای برنامه ادغام یافته کودک سالم و شاخص های کودکان درشبکه بهداشت و درمان شهرستان نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational program on safety behavior of primary school students for earthquake according precede model in Ahvaz city
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید بر رفتارهای ایمنی دانش آموزان پسرمدارس ابتدایی شهر اهواز در برابر وقوع زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Food Handling Behaviors among Women in Kerman in 2013
بررسی رفتارهای مدیریت غذا در زنان ساکن شهر کرمان در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intended Level of Physical Activity and Effective Factors in boy High School Students Advice on a Housing Town in Tehran
بررسی سطح فعالیت جسمانی و عوامل موثر برآن در دانش آموزان پسر دوره راهنمائی یک شهرک مسکونی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Efficiency of Organic Matter Removal in the Subsurface Artificial Wetland: the Kinetic’s Coefficients
بررسی حذف مواد آلی در نیزار مصنوعی زیر سطحی : تعیین ضرایب سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Conditions of Livestock and Poultry Slaughterhouses in Yazd Province
بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه‌های دام وطیور استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Education on Knowledge Attitudes and Behavior of Students of High Schools in Zahedan, 2011
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های پسرانه شهر زاهدان در خصوص بیماری ایدز در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Prevalence of Head Lice Infestation in Female Students in Primary Schools in Robat Karim County During 2008-2009 Years
بررسی عوامل موثر بر آلودگی به شپش سر، در بین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم سال تحصیلی 88-87
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey Relation Between Optimism and General Health in University Students in Yazd Iran
بررسی رابطه خوشبینی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاههای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Manufacturing a Producer and Simulator of Airborne Pollutants
طراحی و ساخت محفظه تولید و شبیه سازی آلاینده های هوابرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Enviromental factors affected in diarrhea incidence in Tangestan Township of Boshehr Province in 2012
بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز اسهال در شهرستان تنگستان استان بوشهر در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Fungal Contamination in Surfaces of Yazd indoor Swimming Pools in 2011
بررسی میزان آلودگی قارچی سطوح استخرهای سرپوشیده شهر یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Impact of Communication Styles on the Work Outcomes of Medical Personnel with Emphasis on the Role of Communication Satisfaction
بررسی تأثیرگذاری اسلوب ارتباطی بر پیامدهای کاری پرسنل درمانی با تاکید بر نقش رضایتمندی ارتباطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surrey of Effectiveness of Educational Theatre on Knowledge, Attitude and Behavior of Women's in Consumption of Oil and Fats
بررسی میزان تاثیر تئاتر بر روی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در زمینه مصرف روغن و چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of air pollutants of the air surrounding Barez Industrial Complex in Kerman
بررسی میزان آلاینده های هوا در محیط پیرامون مجتمع صنعتی بارز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Barley Stem Sorbent on Cadmium Removal from Aqueous Solution by Continuous Flow Processes
کارایی جاذب ساقه جو در حذف یون کادمیوم از محلول‌های آبی باروش جریان پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Peer Education and Trainer Education on the Basis of Health Belief Model (HBM) in Improving Oral Health in Sanandaj Boys' Elementary Schools
بررسی مقایسه ای روش آموزشی کودک به کودک و مربی به کودک بر اساس مدل اعتقادبهداشتی در ارتقاء بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مدارس پسرانه ابتدایی شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2013-6)


Determine the Effect of Group Discussion as a Educational Method on Promoting the Knowldeg of Teen Girls Concerning Uberty Health who Live in welfare Boarding Centers in Tehran
بررسی تاثیر آموزش از طریق بحث گروهی بر ارتقاء آگاهی بهداشت بلوغ جسمی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Apitherapy in Iran and World (review article)
مروری بر زنبور درمانی در ایران وجهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of HBS Antibody Titre in Vaccinated Health Care Workers of Shahid Sadoughi Burn Hospital in Yazd in 2011
تعیین میزان آنتی بادی هپاتیت ب(HBS ) در بین پرسنل بهداشتی بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Modified Pumice on Removal Nitrate From Aqueous Solution: Kinetic Studies and Adsorption Isotherm
بررسی کارایی پامیس اصلاح شده در حذف نیترات از محلول های آبی: مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Main Factors to Choose Public or Private Hospital for Health Services in Hospitals of Tabriz in 2010
بررسی علل انتخاب بیمارستان دولتی یا خصوصی برای دریافت مراقبت سلامت توسط بیماران در بیمارستان های شهر تبریز در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Job Satisfaction and Marital Satisfaction in
بررسی رابطه بین رضایت شغلی با رضایت زناشویی کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Observing Universal Precaution and Factors Affecting it in Emergency Clinics at Selected Hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی رعایت احتیاط های همه جانبه و عوامل موثر بر آن در درمانگاههای اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Cervix Cancer Screening Determinants among 20-65 Years Old Women Based On Health Belief Model in Lordegan, Chahar Mahal Bakhtiyaree, 2009
بررسی کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی درتبیین انجام غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان 20 تا 65 ساله شهرستان لردگان چهار محال بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Teaching Components of Emotional Intelligence on Happiness of Dormitory Resident Female Students
تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی دانشجویان دختر خوابگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Preventive Behaviors of UTI Based on Health Belief Model (HBM) in Mothers with Girls Younger Than 6 Years Old
بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) در مادران دارای دختر کمتر از 6 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Fenton-like Process Efficiency in 4-Chlorophenol Removal from Aquatic Environment
بررسی کارایی فرایند شبه فنتون در حذف 4-کلروفنل از محیطهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Of Health Belief Model In Adopting Prevention And Control Of Health Behaviors During Puberty High School Students in Ardakan City
بررسی میزان تاثیر بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده‌ی بهداشت دوران بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Stress, Hhappiness and Quality of Life Among Cancer Patients aged 20–35
استرس اقتصادی، شادکامی وکیفیت زندگی در بیماران 20 تا 35 ساله سرطانی کاشمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of Sub-Surface Constructed Wetland Methods in Wastewater Treatment in Yazd City in 2011
بررسی کارآیی روش وتلند مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهر یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Occupational Stress Among Hamadan City-Bus Drivers, 2011
مطالعه استرس شغلی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر همدان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coenzyme-Q10 Supplementation on Blood Pressure in Hypertensive Patients: A Randomized Double-Blind Clinical Trial
اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Chemical Composition and Antibacterial Activity of Rosmarinus Officinalis Essential oils on Escherichia Coli and Its Kinetic
بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی اشرشیاکلی و تعیین سینتیک آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2013-3)


Effect of a menopausal health training led by health volunteers on community women's knowledge an interventional study
تأثیر آموزش بهداشت یائسگی توسط داوطلبان سلامت بر دانش زنان اجتماع؛ یک مطالعه ی مداخله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Literacy and Utilization of health Services in Kerman urban Area 2011
سواد سلامت و بهره‌گیری از خدمات سلامت درجامعه شهری کرمان،1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the frequency of Oral Candidiasis in Denture Users Referred to Yazd School of Dentistry
بررسی فراوانی کاندیدیازیس دهانی درافراداستفاده کننده ازدست دندان درمراجعین به دانشکده دندانپزشکی شهریزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Prevalence and Causes of the Trend of Hookah Smoking in Tehran University Students of Medical Sciences 2010-2011
بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Satisfication Rate of Patients Admitted to Yazd Shaheed Sadoughi Burn Hospital in First Nine Months of the year 2011
بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های بستری بیمارستان سوانح سوختگی شهیدصدوقی یزد در نه ماهه اول سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nutrition and Health Heart Instruction of Health Volunteers on Knowledge, Attitude and Performance of Mothers
میزان تاثیر برنامه آموزشی تغذیه و قلب سالم به رابطین مراکز بهداشتی ودرمانی شهرستان یزد بر وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Possibility of Biodegradation of Perchloroethylene (PCE) in High Concentration Using Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR)
بررسی امکان تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن (PCE) در غلظت بالا بوسیله راکتور بی هوازی با بستر سیال (AMBR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Attitude and Practice of Yazd City High School Students on the Role of Vitamin D in Health
ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد در مورد نقش ویتامینD در سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detergents in Drinking Water of Shiraz
بررسی میزان شوینده ها در آبهای آشامیدنی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Stabilizer and Flavors on the Sensory Characteristics of Soy Yogurt(2012)
بررسی اثر استابیلایزر و طعم دهنده ها بر روی ویژگی های حسی ماست سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mercury Content of Canned Tuna Fish Marketed in Iran
بررسی میزان جیوه موجود در کنسرو تن ماهی های عرضه شده در فروشگاههای مواد غذایی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Parameters in Concentration Technology for Treatment and Reduction of Organic Load in Distillery’s Vinasse
بهینه سازی متغیرهای تکنولوژی تغلیظ جهت تصفیه و کاهش بار آلی پساب صنعت الکل سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Delivery of Supportive Food Basket of relief-committee-of-Imam Khomeini on the Growth Status of Children 1-6 years old
بررسی تاثیر توزیع سبد غذایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر وضعیت رشد کودکان 6-1 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Prediction of Pulmonary Function Disorder of Workers Exposed to Silica Dust in the Stone Crushing Workshops Using Cox Regression Model
پیش بینی ریسک ابتلا به عارضه ریوی در کارگران مواجهه با غبار سیلیس کارگاه های سنگ کوبی با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2013-2)


Knowledge, Attitude, and Performance of People toward Skin Cancer in Yazd
آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر یزد درباره سرطان پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Green and Sour Tea on Blood Glucose and Lipids Profile in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
مقایسه اثر مصرف چای سبز و ترش بر قندو پرو فایل چربی در بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Hazardous and Risk Assessment of Tunneling Process Using JSA Method in the Dam & Power plant site
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرآیند تونل سازی با بکارگیری از تکنیک آنالیز ایمنی شغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kaldnes(k1) Moving bed Biofilm Reactors Performance for Organic and Nitrogen Compounds Removal From Wastewater with Iimited Dissolved Oxygen
کارایی راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک حاوی کالدنس نوع 1 در حذف ترکیبات آلی و ازته تحت شرایط محدود اکسیژن محلول از فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Efficiency of Multi-Walled Carbon Nanotubes in Humic Acid Adsorption in Acidic Conditions From Aqueous Solution
بررسی کارایی نانوتیوب‌های کربنی چند‌جداره در جذب اسید هیومیک در شرایط اسیدی از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Investigation of 2-Chlorophenol and 4-Chrorophenol Removal Using Granulated Activated Carbon and Rice Husk Ash
بررسی مقایسه ای عملکرد حذف 2-کلروفنل و 4-کلروفنل توسط کربن فعال گرانوله و خاکستر سبوس برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Pre-marriage Education and Consultation on Knowledge and Attitude of Couples Regarding to Reproductive Health
تأثیر برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی و نگرش زوجین نسبت به بهداشت باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Educational Intervention on Seat Belt Use among Drivers Based on Health Belief Model
تاثیر مداخله آموزشی به منظور ارتقاء استفاده از کمربند ایمنی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در بین رانندگان خودروهای سواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Economical and Environmental Potential From Source Separation Plan of Municipal Solid Wastes in Zone 5 of Tehran
بررسی پتانسیل اقتصادی و زیست محیطی ناشی از طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای جامد شهری در نواحی هفت گانه منطقه 5 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Smoking Predictors Based on Prototype/Willingness Model omong High School Students in Maragheh
بررسی پیشگویی کننده های مصرف سیگار براساس الگوی تصورات – تمایلات در دانش آموزان دبیرستانی شهر مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Domestic Violence in Marrid Women Addmitted to Yazd Legal Medicine Organization and Welfare Organization
بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Corrosion Potential and Precipitation Tendency of Drinking Water in the Kerman Distribution System
بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شبکه توزیع شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2012-9)


Study of Dental Anxiety among Patients Referred to Private Offices in Mashhad
بررسی اضطراب دندانپزشکی دربیماران مراجعه کننده به مطب های دندانپزشکی بخش خصوصی شهرستان مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioremedation of water contaminated with crude oil per isolatin Bacillus from oily pound
پاکسازی زیستی آب های آلوده به نفت خام توسط باسیلوس های جدا شده ازحوضچه های نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and Comparison of Aluminum Sulfate and Poly Aluminum Chloride (PAC) in Olive Oil Mill Wastewater Treatment
بررسی و مقایسه عملکرد سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیم کلراید (PAC) درتصفیه فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Different Fenton Processes Combined with Coagulation- Flocculation Pretreatment in Landfill Leachate Treatment
ارزیابی عملکرد انواع فرآیندهای فنتونی در ترکیب با فرآیند انعقاد و لخته‌سازی متداول در تصفیه شیرابه محل دفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Effect of Teaching Religious Coping Style on Happiness of Parents
بررسی تاثیر آموزش سبک مقابله ای اسلامی بر افزایش شادکامی والدین کودکان استثنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Content Validity and Internal Consistency and Reliability of Direct Experience-Based Elderly Food Insecurity Measurement Tool for Iranian Elders
اعتبار سنجی محتوایی و ارزیابی پایداری درونی ابزار مبتنی بر تجربه سنجش مستقیم ناامنی غذایی سالمندان برای جامعه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting nitrate Concentrations in Shiraz Groundwater Using Geographical Information System )GIS(
بررسی عوامل موثربر غلظت نیترات منابع آب شرب زیرزمینی شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Household-Scale Production of Vermicompost by Earthworm Eisenia fetida
تولید ورمی کمپوست در مقیاس خانگی با کرم خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methyl Iodide gas removal from the Air by Activeated Carbon imprignated with Amine Salts
حذف گاز متیل یدید از هوا در بسترهای کربن فعال اصلاح شده با نمک های آمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Raw Russian Knapweed Flower Powder as a Natural Biosorbent in Removal of Hexavalent Chromium from Synthetic Wastewater
کاربرد پودر معمولی گل گیاه تلخه به عنوان جاذب بیولوژیکی طبیعی در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Routine or Verbal- Illustrative Education on Nicotine Dependency in Men after Coronary Artery Bypass Graft (CABG)
بررسی و مقایسه اثر آموزش کلامی– تصویری و آموزشهای روتین بر وابستگی به نیکوتین در بیماران سیگاری پس از عمل بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DMFT Evaluation of First Permanent Molars in Primary-School Students in Yazd
ررسی DMFT دندان های مولر اول دائمی در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2012-6)


Ways to Control Moral Hazard in Health System: Demand-side and Supply-side Interventions (review article)
روشهای کنترل مخاطرات اخلاقی در نظام سلامت: مداخلات تقاضا و مداخلات عرضه (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site Selection for Solid Waste by GIS & AHP-FUZZY Logic (Case Study: Shiraz City)
مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده ازمدلAHP_FUZZY در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Work-related Musculoskeletal Disorders in Auto Parts-manufacturing Plants’ Workers
بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی ناشی از کار در کارگران یک صنعت قطعه سازی خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Effects of Knowledge Management Strategy on Organizational Innovation and Performance (A case study in community health centers of north part of Fars province)
بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect Nutrition Education by Peers and Health Personnel on Knowledge, Attitude and Nutritional Indices of 18-35 years old Women of Orumieh Health Care Centers
مقایسه تاثیر آموزش تغذیه توسط همتایان و پرسنل بهداشتی بر آگاهی، نگرش و شاخصهای تغذیه ای زنان 35-18 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of UV C Light and Cornex for Disinfection of Surfaces in Yazd Shahid Sadughi Burn Center
مقایسه اثر ضدعفونی کنندگی اشعه ماوراءبنفش و ماده شیمیایی کورنکس بر سطوح اتاقهای عمل بیمارستان سوختگی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on the Education Process from the Perspective of Yazd University Students
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرایند تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Written or Speech Communication Skills Training of Health Staff on Clients' Satisfaction of Shiraz Health Centers
مقایسه تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به کارکنان بهداشتی به دو شیوه سخنرانی و موادچاپی بر رضایتمندی مراجعین آنان در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Survey of Animal Bites and Causes of Delay in Getting Preventive Treatment in Tabbas during 2005-2010
بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی و علل تاخیر در درمان پیشگیرنده در شهرستان طبس بین سال‌های 1389-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D Status in Patients with Depression Referred to Specialized Clinics Affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd-2011
بررسی وضعیت ویتامین D در بیماران مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nickel Removal from Synthetic Nuclear- Power- Plant Coolant Water by Iron Oxide Nanoparticles
حذف نیکل از آب خنک‌کننده مصنوعی نیروگاه اتمی با استفاده از نانوذرات آهن اکسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2012-3)


The Survey of Knowledge and Attitude of University Students on Reproductive Health in the City of Yazd in 2010
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان یزد در رابطه با بهداشت باروری در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Efficacy of Cuttle Fish Bone Powder in the Removal of Reactive Red 198 dye from Aqueous Solution
بررسی کارایی پودراستخوان ماهی مرکب درحذف رنگ راکتیو قرمز198 از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses Experience of Work – Family Conflict and Performance of the Children's Rights: a Qualitative Study
تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار- خانواده و ایفای حقوق کودکان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact Peer Education Approach on Knowledge and Practice about Mental Health of Adolescent Girls
بررسی تاثیر رویکرد گروه همسالان بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان پیرامون سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Groundwater Quality and Quantity Variations Trend Case Study: Yazd-Ardakan Plain, 2000S
بررسی روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان در دهه 88-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of TiO2/UV-C Photocatalytical Processes for the Removal of Reactive Red 198 Dye from Synthetic Textile Wastewater
کاربرد فرایند فتوکاتالیستی TiO2/UV-C در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از فاضلاب سنتتیک نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analytical Relations Between Spiritual Concept With Spiritual Well-being, Mental Happiness, Satisfaction with Iife, Psychological Flourishing, Hope for Future and Purposefulness in the University Students
تحلیل روابط بین معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روانشناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the In-Cabin Benzene Concentration in Yazd Yavi- cabs Using Soli Phase Microextraction Technique
بررسی میزان غلظت بنزن در داخل کابین تاکسی های شهر یزد با استفاده از روش SPME
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Nitrogen Dioxide (NO2) and Carbon Monoxide (CO) Concentration in Rural Residential Houses of Ajabshir, the City of Eastern Azerbaijan
بررسی میزان برخی آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Pressure Drop and H2S Elimination Capacity and Mass Loading Rates in Bifiltration Using Activated Sludge and Mixed Activated Sludge and Rice Husk Silica
بررسی ارتباط افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید با بار ورودی در بیوفیلتراسیون با بستر لجن فعال و مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intention of Colorectal Cancer Patients` First Degree Relatives to Screening Based on Pblanned Behavior Theory
بررسی تعیین کننده های قصد بستگان مبتلا به سرطان کولورکتال به انجام غربالگری بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Human Resources by Applying three Dimensional Model -2011(Case Study: Kerman University of Medical Sciences,Iran)
آسیب شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی – 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles