طلوع بهداشت یزد- کارشناسان مجله
کارشناسان مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/26 | 
مدیر اجرایی:
فرخ لقاء ثروت
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد آموزش بهداشت
آدرس پست الکترونیک:Fservat۲۰۰۶yahoo.com
کارشناس مجله:
مریم فلاحتی عقدا
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
آدرس پست الکترونیک:Fallah۷۶۱yahoo.com
ویراستار انگلیسی :
سعیده شکیبایی
رشته تحصیلی:فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
آدرس پست الکترونیک:behro.hamidegmail.com
نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.86.43.fa
برگشت به اصل مطلب