طلوع بهداشت یزد- اهداف و زمینه‌ها
اهداف وزمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دو ماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انتشار مقالات در زمینه‌های بهداشتی و موضوعات مرتبط می‌پردازد. اعم اهداف مجله شامل:

1- گسترش دانش علمی و تخصصی پژوهشگران و محققان در حوزه بهداشت

 2- اشاعه یافته های پژوهشگران و محققان در حوزه مسائل بهداشتی و موضوعات مرتبط

 3- ارتقای سطح سلامت جامعه با انتشار مقالات پژوهشی اصیل و کاربردی

 4- کمک به ارتقای تولید علم و سطح دانش کشور در حوزه علوم بهداشتی

نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب