طلوع بهداشت یزد- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه

   دکتر جمشید آیت اللهی
(استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد )

Email:jamshidayatollahiyahoo.com  
  Scopus,Googlescholar

   دکتر محمد حسن احرام پوش
(استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)


   دکتر ابوالفضل برخورداری
   ( استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)


  دکتر احمد حائریان
(استاد گروه پریو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

  • Email:ahmad.haeriangmail.com
  •  Scopus


دکتر محمدرضا شجاع
(استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:shoja۹۹yahoo.com
  Scopus ,Googlescholar

 
  دکتر عباسعلی جعفری
( استاد گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:jaabnogmail.com
  Scopus, Googlescholar

   دکتر مهرداد شکیبا
(استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی یزد)

Email:shakibassu.ac.ir
Scopus

  دکتر حسین فلاح زاده
( استادگروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:hofaabyahoo.com
Scopus ,Googlescholar
 

  دکتر سید مهدی کلانتر
(استاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد)

  Email:Kalantarsmystp.ac.ir
Scopus ,Googlescholar

  دکتر محمد حسین کاوه
(استادیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

Email:kavehsums.ac.ir
Scopus ,Googlescholar

  دکتر فریده گل بابایی
(استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران)

Email:fgolbabaeitums.ac.ir
ُ  Scopus, Googlescholar

 
  دکتر سید سعید مظلومی
( استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:mazloomyssu.ac.ir
Scopus ,Googlescholar

 
دکتر حسن مظفری
( استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:mozaffari.khssu.ac.ir
 Scopus ,Googlescholar

 دکتر محمدعلی مروتی
(استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:m.morowatissu.ac.ir
Scopus,Googlescholar

دکتر محمد حسین باقیانی مقدم
(استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد)
Email:baghianimoghadamyahoo.com  

 Scopus,Goolescholar 
 
  دکتر غلامرضا شریفی راد
   ( استاد گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

   Email:g_sharifiradhlth.mui.ac.ir
         Scopus ,Googlescholar

نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب