ملاحظات اخلاقی ملاحظات اخلاقی

ملاحظات اخلاقی
این مجله از راهنما ، نمودارها و دستورالعمل های COPE استفاده می کند. همچنین از دستورالعمل های ذکر شده در توصیه هایی برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار کارهای علمی در مجلات پزشکی که توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی صادر شده است پیروی می کند

تاییدیه اخلاقی
مقاله بایستی دارای کد تأییدیه  کمیته اخلاق باشد و این موضوع در متن مقاله (ملاحظات اخلاقی) مورد اشاره قرار گیرد و فرم تاییدیه کماعضای هیات تحریریه و خوانندگان دعوت می‌شود که جهت آشنایی با اصول این کمیته به آدرس مراجعه https://publicationethics.org/ کنند.

کپی رایت
نویسندگان کلیه مجوز نشر مقاله را به مجله علوم پزشکی شهید صدوقی یزد واگذار می‌نمایند و مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.مجله طلوع بهداشت یزد، امکان دسترسی آزاد به مقالات مجله را تحت مجوز (CC BY-NC ۴.۰) فراهم کرده استیته اخلاق برای دفتر مجله ارسال گردد.
معیار های تالیف و مشارکت
این مجله به تعریفی از نویسندگی که توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) تنظیم شده است، پایبند است.  ICMJE  توصیه می کند که نویسندگی باید بر اساس ۴ معیار زیر باشد:
 الف) مشارکت قابل توجه در ایده یا طراحی اثر ، تجزیه و تحلیل، یا تفسیر داده ها برای کار
ب) پیش نویس اثر یا بازنگری انتقادی آن برای محتوا
ج) تایید نهایی نسخه ای که باید منتشر شود
 د) موافقت با پاسخگو بودن در مورد تمام جنبه های کار و حصول اطمینان از اینکه سؤالات مربوط به صحت یا یکپارچگی هر بخشی از کار به طور مناسب بررسی و حل شده است.
نویسندگان همچنین باید تأیید کنند که مقاله نشان دهنده داده های معتبر است و در جای دیگری منتشر یا ارسال نشده است. در صورتی که اثر مشابه یا مرتبط در جای دیگری منتشر یا ارسال شده باشد، نویسنده باید همان نسخه ارسالی را ارائه کند. نگارنده نمی تواند مقاله خود را تا زمانی که در مجله طلوع بهداشت در دست بررسی است، در جای دیگری ارسال نماید.
همه نویسندگان باید فرم تالیف مجله طلوع بهدشت را امضا کنند (نام تایپ شده یا چاپ شده قابل قبول نیست) و در ارسال اولیه مقاله ، فرم را درج نمایند.
تاییدیه اخلاقی
مقاله بایستی دارای کد تأییدیه  کمیته اخلاق باشد و این موضوع در متن مقاله (انتهای روش بررسی) مورد اشاره قرار گیرد و فرم تاییدیه کمیته اخلاق برای دفتر مجله ارسال گردد.

تضاد منافع
همه نویسندگان باید هر گونه روابط مالی و شخصی با افراد یا سازمان های دیگر را که می تواند به طور نامناسب بر کار آنها تأثیر بگذارد (سوگیری) را افشا کنند. اگر تضاد منافعی وجود ندارد، لطفاً صریحا اعلام کنید "من/ما هیچ تضاد منافع نداریم". نویسندگان باید هر گونه منابع مالی و منافع متضاد احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه‌ها، یا داشتن سهام در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله‌شان سود یا زیان ببینند، تصدیق و اعلام کنند.
در زمان ارسال، نویسنده مربوطه باید بیانیه افشا را در متن مقاله ذکر کند. همه نویسندگان ملزم به افشای همه تضاد منافع بالقوه، از جمله منافع مالی خاص، روابط، و وابستگی ها (به غیر از وابستگی های ذکر شده در صفحه عنوان مقاله) مرتبط با موضوع مقاله خود هستند. این اطلاعات باید تحت عنوان "تضاد منافع" ارائه شود، که باید قبل از بخش "رفرنس" ظاهر شود.
 تخلفات علمی
ساختگی: عبارت است از ارائه نادرست عمدی نتایج تحقیقات با ساختن داده هایی مانند آنچه در یک مقاله ژورنالی گزارش شده است که این کار مانند سایر اشکال سوء رفتار علمی، هدف آن فریب است. این ساختگی بسیار غیراخلاقی می باشد و منع قانونی دارد.
جعل: عبارت است از تغییر یا حذف نتایج تحقیق (داده ها) برای پشتیبانی از ادعاها، فرضیه ها، سایر داده ها و غیره. جعل می تواند شامل دستکاری ابزار، مواد یا فرآیندهای تحقیق باشد. دستکاری تصاویر به قصد تحریف یا دستکاری در داده ها با هدف تغییر نتایج تحقیق را نیز می توان جعل تلقی کرد.
سرقت ادبی: سرقت ادبی متن از یک مقاله قبلاً منتشر شده توسط همان نویسنده یا نویسنده دیگر یک جرم جدی انتشار است. ممکن است مقدار کمی ازیک متن مقاله استفاده شود، به شرطی  که منبع مطالب ذکر شده و به وضوح تأیید شده باشد. داده‌های تقلبی یا داده‌های دزدیده شده از سایر نویسندگان نیز غیراخلاقی است و مطابق با سرقت ادبی با آن رفتار خواهد شد. هر گونه تخلف ادعا شده در ابتدا توسط هیئت تحریریه بررسی می شود.این مجله از سیستم تشخیص سرقت علمی استفاده می کند تا تمام دست نوشته ها را برای سرقت ادبی در برابر آثار منتشر شده قبلی بررسی کند.
سیاست بازپس گیری (Retraction Policy)
  مجله طلوع بهداشت برای پس گرفتن مقاله منتشر شده از دستورالعمل های COPE استفاده می کند: https://publicationethics.org/retraction-guidelines

خط مشی مجله در مورد تخلفات و رسیدگی به شکایات
گزارش تخلفات پژوهشی ممکن است مربوط به یک مقاله منتشر شده یا یک مقاله تحت فرآیند داوری باشد. روند اعمال و مدیریت شکایات مربوط به تخلف نویسنده باید با حساسیت، درایت، محرمانه و به روش زیر پیش برود:
ارسال یک نامه توضیحی فقط برای شخص یا اشخاصی که شکایت از آن ها صورت گرفته است، در صورتی که به نظر می رسد سوء تفاهم به صورت واقعی و بی گناهی از اصول یا رویه وجود داشته باشد.
جایی که به نظر می رسد تخلف صورت گرفته است نامه توبیخ به شخص یا اشخاصی که علیه آنها شکایت شده است،ارسال و در آن به عواقب چنین مواردی در آینده هشدار داده می شود.
  توبیخ نامه ای کتبی به همه نویسندگان همکار، ارسال و آنها را از نتایج تخلف صورت گرفته مطلع می کند و در مورد عواقب چنین مواردی در آینده هشدار می دهد.
نامه رسمی ، شامل درخواست کتبی به مؤسسه(های) ناظر مبنی بر انجام تحقیقات و گزارش کتبی یافته های آن تحقیق به مجله.
اعلان انتشار اضافی یا تکراری یا سرقت ادبی، در صورت وجود مستند مناسب و بدون ابهام. چنین انتشاراتی نیازی به تأیید نویسندگان نخواهد داشت و همچنین ممکن است به مؤسسه آنها و در صورت لزوم موسسه تأمین مالی تحقیق گزارش شود.
انصراف یا پس گرفتن رسمی مقاله منتشر شده در مجله.

تحقیق در مورد موضوعات انسانی
هنگام گزارش در مورد تحقیقاتی که شامل موضوعات انسانی، مواد انسانی، بافت‌های انسانی یا داده‌های انسانی است، نویسندگان باید اعلام کنند که تحقیقات بر اساس قوانین اعلامیه هلسینکی که در سال ۱۹۷۵ تدوین و بازنگری آن در سال ۲۰۰۸صورت پذیرفته انجام شده  وطبق بند ۲۳ این اعلامیه، قبل از انجام تحقیق باید تأییدیه کمیته اخلاق اخذ گردد.

   http://www.wma.net/en/۳۰publications/۱۰policies/b۳/  
تحقیق در مورد موضوعات حیوانی
ویراستاران  مجله بایستی از مزایای بالقوه حاصل از هر تحقیقی که هزینه بر بوده و باعث آسیب به حیوانات می‌شود، هم چنین از دیدگاه خوانندگان قانون شکنی محسوب شده وقابل اعتراض است مطلع باشند. هم چنین آنها باید اطمینان حاصل کنند که تحقیقات نویسندگان با شرایط رایج پذیرفته شده ذیل مطابقت دارد:
یافتن جایگزین برای حیوانات در صورت امکان
کاهش تعداد حیوانات مورد استفاده
اصلاح شرایط و روش های آزمایشی برای به حداقل رساندن آسیب به حیوانات
هر کار آزمایشی نیز باید مطابق با قوانین ملی مربوطه در مورد استفاده از حیوانات برای تحقیق انجام شده باشد.
مقالات پژوهشی که در آنها از حیوانات برای انجام پژوهش استفاده شده  باید حاوی جزئیات تایید شده توسط کمیته اخلاق باشد

 

دفعات مشاهده: 2843 بار   |   دفعات چاپ: 334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طلوع بهداشت یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Tolooebehdasht

Designed & Developed by : Yektaweb