دوره 19، شماره 6 - ( 12-1399 )                   جلد 19 شماره 6 صفحات 62-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 5986
Ethics code: IR.SSU.SPH.REC.1397.069


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezazadeh Z, Askarishahi M, Vakili M. Trend of Fetal Traffic injuries in Iran from 2009 to 2018. TB 2021; 19 (6) :50-62
URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-3013-fa.html
رضازاده زهرا، عسکری شاهی محسن، وکیلی محمود. روند مرگ های ناشی از حوادث جاده ای در ایران از 1388 تا 1398. طلوع بهداشت. 1399; 19 (6) :50-62

URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-3013-fa.html


دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ، یزد ، ایران. ، m.askari@ssu.ac.ir
متن کامل [PDF 602 kb]   (1010 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (1389 مشاهده)
متن کامل:   (3785 مشاهده)
روند مرگ های ناشی از حوادث جاده ای در ایران از 1388 تا 1398

نویسندگان:زهرا رضازاده1، محسن عسکری شاهی2، محمود وکیلی3
1. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آمارزیستی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ، یزد ، ایران.
2. نویسنده مسئول: دکترای تخصصی گروه آمارزیستی، دانشیارگروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ، یزد، ایران. تلفن تماس :09125799189  Email: m.askari@ssu.ac.ir
3. دانشیارگروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات پایش سلامت،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی،  یزد، ایران.


مقدمه: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران در سطح بالایی از میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی قرار دارد. ارزیابی روند و بررسی وضعیت مرگ و میر می تواند اطلاعات مفیدی را برای سیاست گذاران در جهت اقدامات پیشگیرانه و کاهش تلفات ناشی از این حوادث فراهم کند. دراین مطالعه وضعیت و روند مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در یک دوره ی ده ساله مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی:  این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی است که  به بررسی روند مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ایران طی سال های 97-1388 پرداخته است. داده های مطالعه از سایت سازمان پزشکی قانونی کشور و سایت مرکز آمار ایران گردآوری شد وکلیه موارد مرگ و میر ناشی از تصادفات وارد مطالعه شد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده نرم افزار Microsoft Office Excel 2013 و SPSS نسخه 24، به منظور توصیف داده ها از شاخص های فراوانی، درصد ، نرخ سالیانه  و برای آزمون فرضیه از آزمون تی تست استفاده گردید.
یافته ها: به طور متوسط 1/24 نفر به ازای هر صد هزار نفر طی دوره مطالعه در حوادث رانندگی کشته شده  اند . بین تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در مردان در مقایسه با زنان اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0p< )0بیش از 77 درصد قربانیان مردان بودند و بیش از 67 در صد مرگ و میر در جاده های برون شهری اتفاق افتاده بود. استان های سمنان، مرکزی و کرمان یشترین میزان مرگ و میر و استان های تهران ، البرز  و اردبیل کمترین میزان مرگ و میر ناشی از حوادث را طی این دوره ده ساله داشته اند.
نتیجه گیری: نرخ مرگ و میر ناشی ازحوادث رانندگی طی دوره ی مطالعه روند کاهشی داشته است اما در مقایسه با میانگین جهانی، هنوز وضعیت مطلوبی ندارد که  نیازمند سیاست گذاری مناسب و مدیریت برای اجرای برنامه های فوری و موثر می باشد.
 
واژه های کلیدی: روند، مرگ ومیر، حوادث ترافیکی، تصادفات، ایران.
مقدمه
دربین مکانیسم های مختلف تروما، تصادفات رانندگی بالاترین میزان مرگ و میر را دارد (1). طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه 35/1 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر آسیب های ناشی از حوادث جاده ای جان خود را از دست می دهند و بین 20 تا 50 میلیون نفر مجروح و معلول می شوند که بیشترین قربانیان حوادث مردان هستند (2،3). میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور هایی با در آمد کم و کشور هایی با در آمد بالا به تر تیب 5/27 و 3/8 در هر صد هزار نفر گزارش شده است (2). نزدیک به 3700 نفر هرروز در جاده های جهان کشته می شوند که به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرات نامطلوبی براقتصاد ملی و هم چنین پیامد های بهداشتی دارد (2،4). تعداد کشته ها در اثر تصادفات جاده ای در 24 کشور آسیایی که 56 درصد از جمعیت حهان را شامل می شوند، سالانه 750 هزار نفر است (5). تحقیقات خارج از کشور نشان داده است که کشورها، بیشترین سال های فعال اقتصادی را از طریق قربانیان حوادث رانندگی از دست می دهند که افراد 44-15 ساله بیش از نیمی از تلفات رانندگی در جاده ها را تشکیل می دهند (6).
مطالعات انجام شده در کشورهای درحال توسعه نشان داد 80 درصد مرگ ومیر و 90 درصد ناتوانی ها مربوط به تصادفات جاده ای است (7). در ایران شیوع حوادث ترافیکی حدود بیست برابر بیشتر از میانگین جهانی است و در سال های اخیر، میزان ناتوانی ناشی از حوادث رانندگی در کشور، در مقایسه با کشور های اروپایی دو برابر شده است (8). طبق گزارش جهانی ایمنی را ه ها (2015)، میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ایران 1/32 در هر صدهزار نفر گزارش شده است (9). مطالعه ی انجام شده توسط مرادی و همکاران (1393) نشان می دهد ، اگر چه نرخ مرگ و میر از سال 1386 به بعد روند رو به کاهشی داشته اما هم چنان میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بالاتر است (10).
 امروزه درایران تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در وضعیت بحرانی قراردارد. طبق گفته های پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، هر سه دقیقه، یک تصادف جاده ای رخ می دهد و هر 19دقیقه یک نفر در این تصادفات کشته میشود (11). بنابراین مرگ و میر و مصدومیت های ناشی از RTI (Road Traffic Injuries)  باید یک نگرانی خاص در ایران باشدو جزء الویت های مهم دولت و نظام مراقبت های بهداشتی قرارگیرد (12).
به منظور اجرای سیاست های پیشگیری ،داشتن اطلاعات جامع و دقیق در خصوص حوادث رانندگی و تحلیل و آنالیز آن ضروری است. هم چنین ارزیابی روند و بررسی وضعیت مرگ و میر می تواند اطلاعات مفیدی را برای سیاست گذاران در جهت اتخاذ تصمیم های مناسب فراهم کند. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی روند مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ایران طی سال های 97-1388 انجام شد.
روش بررسی
مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی است به بررسی وضعیت و روند مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در یک دوره 10 ساله  پرداخته است. برای انجام مطالعه ی حاضر، از آمار فوتی های ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور طی سال های 97-1388 استفاده شد که به تفکیک جنسیت ،جاده ها و استان در سایت سازمان پزشکی قانونی کشور ثبت شده است. هم چنین اطلاعات جمعیت کشوری و استانی از سایت مرکز آمار ایران گردآوری شد. در این مطالعه، مرگ های ناشی از حوادث ترافیکی، شامل آن دسته از مرگ هایی می شود که در زمان وقوع حادثه یا 30 روز پس از حادثه و به علت آسیب های ناشی ازحادثه اتفاق می افتد. حجم نمونه به روش سرشماری است وکلیه موارد مرگ و میر طی این سال ها را شامل می شود. داده ها به وسیله نرم افزارهای   Microsoft Office Excel 2013 و SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و یافته ها به صورت اطلاعات توصیفی شامل فراوانی،درصد، نرخ سالیانه ، متوسط نرخ سالیانه و نمودار روند تغییرات مرگ و میر طی دوره ی مطالعه ارائه گردید. برای قابل مقایسه شدن تعداد کشته ها در سال های موردمطالعه، با استفاده از جمعیت هرسال، میزان های استاندارد شده محاسبه شد. بدین صورت که، نرخ سالیانه برای هراستان، به صورت درصد تعداد مرگ های ناشی از تصادفات در جمعیت هر استان طی سال های مختلف محاسبه شد.  متوسط نرخ سالیانه نیز به عنوان شاخصی برای مقایسه ی مرگ و میر ، بین استان ها ی مختلف طی دوره ی مطالعه ارائه گردید. هم چنین از آزمون تی تست برای آزمون فرضیه استفاده شد. این مقاله برگرفته از پایان نامه ی تحقیقاتی زهرا رضازاده دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی  دانشگاه شهید صدوقی علوم پزشکی یزد می باشد که با کد اخلاق IR.SSU.SPH.REC.1397.069 درکمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد تصویب شده است.
یافته ها
به طور کلی 186146 نفر در حوادث رانندگی در کشور طی سال های 97-1388 کشته شده اند. بیشترین تعداد کشته ها متعلق به استان های تهران (15858) و فارس (15408) و کمترین به استان های ایلام (1566) و کهکیلویه و بویراحمد (1692) تعلق داشته است. با توجه به جدول (1)،  2/77 درصد از قربانیان مرد (145540 نفر) و 8/22 درصد زن (40601 نفر) بوده اند که نسیت قربانیان مرد به زن ، 5/3 به دست آمد. بیشترین نسبت قربانیان مرد به زن مربوط به استان هرمزگان (46/5) و کمترین متعلق به استان سمنان (13/2) بوده است.
نتایج آزمون t مستقل نشان داد که  بین تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در مردان در مقایسه با زنان اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0p < ) (جدول 2).
طبق جدول 3، از مجموع 186146 نفر فوتی در حوادث رانندگی در کشور، 184411 نفر در جاده های درون شهری، برون شهری و روستایی کشته شده اند ، که 1/67 درصد از مرگ و میر ، در جاده های برون شهری، 5/23 درصد در جاده های درون شهری و 5/8 درصد در جاده های روستایی اتفاق افتاده است وکمتر از نیم درصد از مرگ و میر، خارج از این جاده ها (نامعلوم) بوده است. بیشترین درصد مرگ و میر رخ داده در جاده های برون شهری متعلق به استان سمنان (5/82 درصد)، بیشترین درصد مرگ و میر رخ داده در جاده های درون شهری متعلق به استان تهران (6/69 در صد) و بیشترین درصد مرگ و میر رخ داده در جاده های روستایی به استان خراسان شمالی (5/19 درصد) تعلق داشته است.
جدول 4 میزان اختصاصی مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی را در کل کشور و به تفکیک استان در سال های 1388تا 1397 نشان می دهد. طبق یافته ها ی جدول، به طور متوسط 1/24 نفر به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت طی دوره مطالعه در حوادث رانندگی کشته شده اند. استان های سمنان (5/51 به ازای هر صد هزار نفر)، مرکزی (6/42 به ازای هر صد هزار نفر) و کرمان           (9/34 به ازای هر صد هزار نفر) بیشترین میزان مرگ و میر و استان های تهران (7/11)، البرز (8/11) و اردبیل (9/17) کمترین میزان مرگ و میر ناشی از حوادث را  در این دوره ده ساله        داشته اند.
نمودار 1، روند تغییرات  میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی را بین سال های 1388 تا 1397 نشان می دهد.این میزان ها براساس جمعیت هر سال محاسبه شده اند. میزان مرگ و میر از 3/31 در هر صد هزار نفر در سال 1388 به 9/20 در هر صد هزار نفر در سال 1397 رسیده است.
 با توجه به نمودار، نرخ مرگ و میر از سال 1388 تا 1395 روند کاهشی داشته اما در سال 1397 کمی افزایش یافته است. بیشترین میزان مرگ و میر مربوط به سال های 1388 و 1389 با 3/31 و کمترین مربوط به سال 1395 با 9/19 در هر صد هزار نفر بوده است.
 
جدول 1: مرگ های ناشی از حوادث رانندگی  در کل کشور به تفکیک جنس و استان طی سال های 97-1388
 
         استان                                            مرد                                      زن                            نسبت مرد       
  تعداد درصد تعداد درصد به زن جمع
آذربایجان شرقی 6427 45/79 1662 55/20 87/3 8089
آذربایجان غربی 4963 79/79 1257 21/20 95/3 6220
اردبیل 1742 28/77 512 72/22 40/3 2254
اصفهان 9297 33/78 2572 67/21 61/3 11869
البرز 1610 12/76 505 88/23 19/3 2115
ایلام 1185 67/75 381 33/24 11/3 1566
بوشهر 2739 58/83 538 42/16 09/5 3277
تهران 13058 34/82 2800 66/17 66/4 15858
چهارمحال وبختیاری 1726 38/73 626 62/26 76/2 2352
خراسان جنوبی 1623 30/69 719 70/30 26/2 2342
خراسان رضوی 10461 37/75 3419 63/24 06/3 13880
خراسان شمالی 2113 85/71 828 15/28 55/2 2941
خوزستان 7863 02/80 1958 93/19 02/4 9826
زنجان 2360 11/75 782 89/24 02/3 3142
سمنان 2314 04/68 1087 96/31 13/2 3401
سیستان وبلوچستان 7155 92/80 1687 08/19 24/4 8842
فارس 12112 61/78 3296 39/21 67/3 15408
قزوین 2918 57/74 995 43/25 93/2 3913
قم 2580 90/76 775 10/23 33/3 3355
کردستان 3371 43/79 873 57/20 86/3 4244
کرمان 8265 19/78 2305 81/21 59/3 10570
کرمانشاه 3958 94/77 1120 06/22 53/3 5078
کهکیلویه وبویراحمد 1246 64/73 446 36/26 79/2 1692
گلستان 3617 10/81 843 90/18 29/4 4460
گیلان 6003 21/82 1299 79/17 62/4 7302
لرستان 4076 05/78 1146 95/21 56/3 5222
مازندران 6283 27/77 1848 73/22 40/3 8131
مرکزی 4441 48/73 1603 52/26 77/2 6044
هرمزگان 3784 52/84 693 48/15 46/5 4477
همدان 3985 05/75 1325 95/24 01/3 5310
یزد 2265 76.37 701 23.63 23/3 2966
جمع 145540 22/77 40601 78/22 51/3 186146
 
جدول 2: مقایسه میانگین تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی به تفکیک جنسیت طی سالهای 97-1388
معنی داری             T                 زنان              مردان تعداد مرگ و میر
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
002/0           7/14 10/4060±7/508  5/14554±15/2199 جنسیت
 
جدول 3: مرگ های ناشی از حوادث رانندگی  در کل کشور به تفکیک جاده و استان طی سال های 97-1388
استان برون شهری درون شهری روستایی  
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد کل فوتی ها
آذربایجان شرقی 5042 33/62 2164 75/26 749 26/9 8089
آذربایجان غربی 4201 54/67 1299 88/20 664 68/10 6220
اردبیل 1562 30/69 413 32/18 278 33/12 2254
اصفهان 6589 51/55 4638 08/39 493 15/4 11869
البرز 1517 87/61 832 93/33 60 45/2 2452
ایلام 1258 33/80 217 86/13 87 56/5 1566
بوشهر 2167 13/66 780 80/23 307 37/9 3277
تهران 4290 64/27 10798 57/69 229 48/1 15521
چهارمحال وبختیاری 1717 73 377 03/16 246 46/10 2352
خراسان جنوبی 1730 87/73 312 32/13 296 64/12 2342
خراسان رضوی 7538 31/54 4974 84/35 1334 61/9 13880
خراسان شمالی 1898 54/64 441 99/14 575 55/19 2941
خوزستان 6239 49/63 2926 78/29 551 61/5 9826
زنجان 2373 53/75 445 16/14 305 71/9 3142
سمنان 2794 15/82 392 53/11 210 17/6 3401
سیستان وبلوچستان 6479 28/73 984 13/11 1170 23/13 8842
فارس 9998 6489 4151 2694 1132 35/7 15408
قزوین 2929 85/74 532 60/13 446 40/11 3913
قم 2186 16/65 1083 28/32 75 24/2 3355
کردستان 3234 20/76 581 69/13 406 57/9 4244
کرمان 6366 23/60 2331 05/22 1697 05/16 10570
کرمانشاه 3438 70/67 1342 43/26 269 30/5 5078
کهکیلویه وبویراحمد 1229 64/72 292 26/17 144 51/8 1692
گلستان 2704 63/60 1114 98/24 579 98/12 4460
گیلان 5392 84/73 1629 31/22 267 66/3 7302
لرستان 3995 50/76 709 58/13 471 02/9 5222
مازندران 5407 50/66 2189 92/26 490 03/6 8131
مرکزی 4655 02/77 1053 42/17 325 38/5 6044
هرمزگان 2759 63/61 973 73/21 662 79/14 4477
همدان 3952 43/74 1031 42/19 316 95/5 5310
یزد 1719 96/57 1123 86/37 96 24/3 2966
جمع 117357 13/67 52125 53/23 14929 51/8 186146
 
 
 
 
 
 
 
جدول 4: میزان اختصاصی مرگ های ناشی از حوادث رانندگی در کشور به تفکیک استان براساس جمعیت (در هر صد هزار نفر) طی سال های 97-1388
استان         سال            متوسط نرخ سالیانه
1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
آذربایجان شرقی 5/25 1/26 6/24 9/21 1/21 3/18 7/19 17 1/17 2/21 3/21
آذربایجان غربی 6/23 3/25 8/19 4/22 1/20 7/17 5/16 1/17 17 4/17 7/19
اردبیل 6/23 1/22 6/19 5/18 9/16 1/17 7/15 4/15 2/12 9/17 9/17
اصفهان 7/30 8/30 6/25 1/24 4/22 4/22 8/21 9/19 1/19 5/21 8/23
البرز     14 5/14 6/14 7/11 7/10 2/10 3/8 6/10 8/11
ایلام 4/39 7/31 3/27 7/24 1/22 1/27 4/30 7/21 1/26 8/24 5/27
بوشهر 1/36 37 2/36 7/32 28 28 8/28 8/28 3/24 4/22 2/30
تهران 1/17 8/15 2/13 7/12 4/11 1/10 3/9 7/8 1/9 7/9 7/11
چهارمحال وبختیاری 1/28 1/27 7/25 7/30 1/26 6/24 4/22 5/23 4/23 5/24 6/25
خراسان جنوبی 4/35 2/37 5/25 3/28 5/37 6/31 9/27 26 3/31 9/30 2/31
خراسان رضوی 2/31 3/31 7/26 9/21 3/22 7/19 4/20 6/17 2/17 8/16 5/22
خراسان شمالی 6/48 2/42 5/32 1/38 8/30 8/29 7/29 6/26 2/34 8/27 34
خوزستان 28 8/27 3/25 3/22 7/19 1/19 6/17 2/19 17 6/17 4/21
زنجان 3/42 1/40 6/34 9/29 7/30 5/28 6/25 8/23 4/20 4/28 4/30
سمنان 9/69 5/72 7/61 4/51 5/50 6/41 3/44 2/37 3/44 7/41 5/51
سیستان وبلوچستان 8/35 5/38 7/36 7/35 8/31 5/32 28 5/27 2/29 9/36 3/33
فارس 5/40 41 3/35 7/31 8/32 7/30 6/28 1/30 4/29 4/27 8/32
قزوین 7/45 1/40 1/36 5/34 1/27 29 2/29 9/27 1/24 3/24 8/31
قم 6/38 41 9/29 1/29 9/28 4/24 22 8/23 5/18 22 8/27
کردستان 9/37 4/37 9/29 2/23 25 2/23 5/26 3/23 9/23 9/24 5/27
کرمان 9/42 5/43 9/35 9/36 9/29 8/29 4/32 1/29 2/34 9/33 9/34
کرمانشاه 33 9/31 7/27 6/25 3/27 7/23 8/21 1/22 1/24 7/23 1/26
کهکیلویه وبویراحمد 24 1/28 1/24 6/22 5/22 6/26 9/23 6/23 3/25 3/25 6/24
گلستان 5/32 6/35 4/29 8/27 4/22 8/19 7/19 2/17 6/20 5/21 7/24
گیلان 2/39 7/35 32 6/31 1/26 25 8/25 8/24 26 26 2/29
لرستان 4/34 4/39 7/34 5/31 4/28 4/26 4/24 4/26 9/24 5/26 7/29
مازندران 8/34 9/34 3/29 6/27 5/27 9/22 23 9/19 7/18 1/19 8/25
مرکزی 7/50 9/58 1/44 6/47 6/44 8/34 7/34 9/35 7/35 39 6/42
هرمزگان 5/37 7/37 5/26 8/25 4/28 9/24 24 4/21 20 9/23 27
همدان 3/41 4/39 5/35 1/32 7/26 7/28 27 5/25 5/25 22 4/30
یزد 9/40 3/40 7/36 5/30 25 4/24 9/21 7/18 8/21 9/20 1/28
جمع 3/31 3/31 7/26 1/25 4/23 6/21 21 9/19 20 9/20 1/24  
میزان اختصاصی مرگ های ناشی از حوادث در استان البرز در دوسال اول، در استان تهران منظورشده است.

نمودار1: روند تغییرات میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در کشور طی سال های 97-1388
 
بحث و نتیجه گیری
مطالعه ی حاضر نشان داد میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در طول سال های  1388 تا 1396 روند کاهشی داشته اما در سال 1397 کمی افزایش یافته است. قوانین اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی در سال 1384، هم چنین محاسبه ی امتیازهای منفی برای رانندگان متخلف و افزایش نرخ جریمه ها از سال 1390 می تواند از دلایل کاهش نرخ مرگ و میر در این سال ها باشد. به طور مشابه، در مطالعه ی شهبازی و
 
همکاران (2019) نیز، میزان مرگ و میر ناشی از ترافیک جاده ای بین سال های 2006 تا 2016 روند کاهشی داشته است (13). هم چنین رحمانی و همکاران (1395) و مرادی و همکاران (1395) نیز در مطالعه ی خود روند کاهشی از نرخ مرگ و میر را گزارش داده اند (15، 14). در برخی از کشور ها از جمله چین، ژاپن و ترکیه نیز، روند مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای  در سال های اخیر، به صورت کاهشی بوده است که اجرای بهتر قوانین مربوط به ترافیک ،یکی از دلایل احتمالی کاهش تلفات در سه کشور بوده است (18-16).
 در این مطالعه، میزان بروز مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی طی سال های 97-1388، 1/24 نفر به ازای هرصد هزار نفر از جمعیت به دست آمد که این میزان بروز در مطالعه شهبازی و همکاران، در طول سال های 1385 تا 1395، برابر 04/29 بود (13). طبق گزارش وضعیت جهانی در مورد ایمنی را ها ( 2018) ، میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی، 5/20 نفر به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت، در سراسر جهان تخمین زده شده است (19) که این نشان می دهد میزان مرگ و میر در سال های اخیر کاهش یافته است اما هم چنان این میزان بالاتر از میانگین جهانی است.
 براساس یافته های مطالعه، میزان مرگ و میر در مردان به طور قابل توجهی بیشتر از زنان بوده است که با توجه به رانندگی کمتر زنان نسبت به مردان در ایران، نتیجه ی دور از انتظاری نبود. به طور مشابه، در مطالعه ی قدیر زاده و همکاران در دهه ی 80 ، نسبت قربانیان مرد به زن 1/4 گزارش شده است (20). هم چنین در مطالعه ی انجام شده در اتیوپی و هند نیز، به ترتیب 5/82 درصد و 65 درصد از کشته های تصادفات جاده ای را مردان تشکیل می دادند که با نتایج مطالعه ی حاضر مطابقت دارد(21،22).
بر اساس یافته های مطالعه، بیشترین مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در جاده های برون شهری اتفاق افتاده است. بالا بودن سرعت رانندگی در جاده های برون شهری، مسافت های طولانی ، خستگی و خواب آلودگی رانندگان و از طرفی محدودیت سرعت در جاده های روستایی و درون شهری، می تواند از دلایل بالا بودن آمارتصادفات و تلفات ناشی از آن در جاده های برون شهری باشد. درمطالعه ی انتظامی و همکاران نیز ، بیشترین میزان مرگ ومیر (26/63 درصد) نخست در جاده های برون شهری وسپس در جاده های درون شهری و روستایی گزارش شده است که با نتایج مطالعه ی حاضر هم خوانی دارد (23). هم چنین در مطالعه ی شهبازی و همکاران نیز در طی سال های 2006 تا 2016، در مرگ و میر ناشی از ترافیک جاده ای، بین جاده های درون شهری و برون شهری اختلاف معنی داری وجود داشت و بیشترین مرگ و میر در جاده های برون شهری رخ داده بود که با نتایج مطالعه ی حاضر مطابقت دارد (13).
در مطالعه ی حاضر، بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از حوادث را نندگی به ترتیب به استان های سمنان، مرکزی و کرمان و کمترین به استان های تهران و البرز  تعلق داشت. پرتردد بودن محورهای مواصلاتی در استان سمنان به دلیل برقرار کردن ارتباط بین هشت استان پهناور و اقتصادی کشور، جاده های کویری استان های سمنان و کرمان که باعث خواب آلودگی و خستگی رانندگان می شود و هم چنین جاده های شلوغ و ترافیک سنگین در استان مرکزی به دلیل صنعتی بودن و داشتن کارخانه های فراوان این استان، می تواند از دلایل بالا بودن تصادفات و تلفات ناشی از تصادفات در این استان ها باشد. هم چنین، وجود بزارگراه ها در جاده های اصلی و افزایش کنترل پلیس، بالابودن کیفیت خدمات قبل از بیمارستان و خدمات آمبولانس در تهران نسبت به شهر های دیگر، می تواند از دلایل کمتر بودن تلفات در استان های تهران و البرز باشد. البته باید توجه داشت میزان مرگ و میر استان البرز در دو سال اول در استان تهران لحاظ شده است که این می تواند یکی از دلایل پایین بودن نرخ مرگ و میر در این استان در طول دوره ی مطالعه باشد .در مطالعه ی قدیر زاده و همکاران نیز بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی طی دهه 80 خورشیدی، به استان های سمنان، قزوین و کرمان، و کمترین میزان به استان های تهران و البرز، اردبیل و آذربایجان غربی تعلق داشته است که با نتایج مطالعه ی حاضر مطابقت دارد (20).
به طور کلی بر اساس یافته های مطالعه ی حاضر می توان گفت،
میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در کشور طی سال های اخیر روند رو به کاهشی داشته است، اما طبق برآورد های سازمان جهانی بهداشت، در مقایسه با میانگین جهانی، هنوز وضعیت مطلوبی ندارد که  نیازمند سیاست گذاری مناسب و مدیریت برای اجرای برنامه های فوری و موثر می باشد.
تضاد منافع
در مقاله حاضر هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.
 
تشکرو قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه ی کارشناسی ارشد آمار زیستی  با عنوان " بررسی روند موارد مرگ و میر و مصدومین حوادث جاده ای ایران طی سال های 96-1385 با نگرش رگرسیون نقطه اتصال بیزی می باشد. بدین وسیله از معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه شهید صدوقی یزد به دلیل حمایت از این تحقیق، تشکر و قدردانی می گردد.

 
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/11/7 | پذیرش: 1399/7/7 | انتشار: 1399/12/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طلوع بهداشت یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Tolooebehdasht

Designed & Developed by : Yektaweb