طلوع بهداشت یزد- کارشناسان مجله
کارشناسان مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۶ | 
مدیر اجرایی:
فرخ لقاء ثروت
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد آموزش بهداشت
آدرس پست الکترونیک:Fservat2006yahoo.com
کارشناسان مجله:
اکرم السادات حسینی
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
آدرس پست الکترونیک:Akrams.hosseiniyahoo.com
مریم فلاحتی عقدا
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
آدرس پست الکترونیک:Fallah761yahoo.com
ویراستار انگلیسی :
حمیده بهروییان
رشته تحصیلی:فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
آدرس پست الکترونیک:behro.hamidegmail.com
نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.86.43.fa
برگشت به اصل مطلب