طلوع بهداشت یزد- کارشناسان مجله
کارشناسان مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۶ | 
مدیر اجرایی:
فرخ لقاء ثروت
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد آموزش بهداشت
آدرس پست الکترونیک:Fservat2006@yahoo.com
کارشناسان مجله:
اکرم السادات حسینی
رشته تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی
آدرس پست الکترونیک:Akrams.hosseini@yahoo.com
مریم فلاحتی عقدا
رشته تحصیلی:لیسانس ادبیات
آدرس پست الکترونیک:Fallah761@yahoo.com
ویراستار انگلیسی :
سعیده  شکیبایی
رشته تحصیلی:فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
آدرس پست الکترونیک:Saeideh_shakibaei@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.86.43.fa
برگشت به اصل مطلب