طلوع بهداشت یزد- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه

   دکتر جمشید آیت اللهی
(استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد )

Email:jamshidayatollahi@yahoo.com  
  Scopus,Googlescholar

   دکتر محمد حسن احرام پوش
(استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)


   دکتر ابوالفضل برخورداری
   ( استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)


  دکتر احمد حائریان
(استاد گروه پریو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

  • Email:ahmad.haerian@gmail.com
  •  Scopus


دکتر محمدرضا شجاع
(استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:shoja99@yahoo.com
  Scopus ,Googlescholar

 
  دکتر عباسعلی جعفری
( دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:jafariabbas@ssu.ac.ir
  Scopus, Googlescholar

   دکتر مهرداد شکیبا
(استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی یزد)

Email:shakiba@ssu.ac.ir
Scopus

  دکتر حسین فلاح زاده
( استادگروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:hofaab@yahoo.com
Scopus ,Googlescholar
 

  دکتر سید مهدی کلانتر
(استاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد)

  Email:Kalantarsm@ystp.ac.ir
Scopus ,Googlescholar

  دکتر محمد حسین کاوه
(دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

Email:kaveh@sums.ac.ir
Scopus ,Googlescholar

  دکتر فریده گل بابایی
(استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران)

Email:fgolbabaei@tums.ac.ir
ُ  Scopus, Googlescholar

 
  دکتر سید سعید مظلومی
( استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:mazloomy@ssu.ac.ir
Scopus ,Googlescholar

 
دکتر حسن مظفری
( استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:mozaffari.kh@ssu.ac.ir
 Scopus ,Googlescholar

 دکتر محمدعلی مروتی
(استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

Email:m.morowati@ssu.ac.ir
Scopus,Googlescholar

دکتر محمد حسین باقیانی مقدم
(استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد)
Email:baghianimoghadam@yahoo.com  

 Scopus,Goolescholar 
 
  دکتر غلامرضا شریفی راد
   ( استاد گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

   Email:g_sharifirad@hlth.mui.ac.ir
         Scopus ,Googlescholar

نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب