راهنمای نگارش

 «بسمه تعالی»

  راهنمای تنظیم و تدوین مقالات : فصلنامه علمی پژوهشی«طلوع بهداشت» از اساتید، دانش پژوهان و همکاران ارجمند تقاضا دارد مقالات ارسالی خود را به شیوه زیر تنظیم نمایند. مقالات مورد پذیرش :

  1 – مقالات پژوهشی: شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم ( جداول، نمودارها و تصاویر) باشد.

 2 – مقالات مروری: مقاله ای که توسط افراد صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند (با استفاده از منابع و ماخذ معتبر و جدید) نوشته شده باشد که بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد: - مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند. - مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب نظر که خود حداقل دارای یک مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده، مقدمه و بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای 20 منبع باشند و حداکثر در 500 کلمه تهیه شوند.

  3 – گزارش مورد (Case Report) : مقالات موردی که به گزارش موارد نادر و جالب می پردازد، باید دارای خلاصه، مقدمه، شرح حال، بحث و نتیجه گیری باشد. * مجله از درج مقالات ترجمه ای معذور است مگر در مواردی که محتوای ترجمه بسیار مفید و جدید باشد.

 راهنمای نگارش :

 1 – مقالات بایستی بوسیله نرم افزار Word2007 Microsoft با قلم BZar،‌ پوینت 12 و در متن انگلیسی با قلم تایمز (TimesNewRoman) پوینت 11تایپ شده ارسال گردد. ضمناً مقالات روی یک طرف کاغذ سفید A4 بصورت یک خط در میان (حداکثر 24 خط در هر صفحه A4) تایپ شود. و حداقل 25 میلی متر حاشیه از دو طرف داشته باشد.

 2-نامه ای به امضای نویسنده (نویسندگان) مبنی براین که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز همزمان، به مجله ای دیگر ارسال نگردیده و تا گرفتن پاسخ نهایی از این مجله، مقاله برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد.همچنین باید فرمهای شماره 1و2 پیوست تکمیل شود. 3- در صفحه اول باید عنوان کامل مقاله، نام مؤلفین، رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و یا محل اشتغال مؤلف یا مؤلفین، آدرس پستی و پست الکترونیکی و شماره موبایل نویسنده مسئول ذکر گردد.

  4- در کلیه مقالات بایستی این ترتیب رعایت شود: عنوان، چکیده ، متن، تقدیرنامه( حاصل پایان نامه )، مراجع، جداول و تصاویر (هر کدام در صفحه جداگانه).

  5- چکیده مقاله (حداکثر 250 واژه) باید شامل 4 بخش سابقه و اهداف، روش بررسی،یافته ها و نتیجه گیری باشد. در ذیل خلاصه باید واژه های کلیدی یا عبارت کوتاه (طبق واژه های فهرست Mesh در اندکس مدیکوس) ارائه شود. و تعداد آن بین 3 الی 5 واژه باشد.

 (http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html)

 6– چکیده مقالات به زبان انگلیسی ضروری است. و این چکیده دقیقا معادل چکیده فارسی و حاوی بخشهای زیر به صورت مجزا و قالب دار

 (structural) و حداکثر شامل 250 کلمه می باشد. Title, Authors, Background, Methods, Results, Conclusion, Keyword

  -معرفی نویسندگان در چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی باشد و شامل (رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده ، دانشگاه، شهر، کشور)

 متن اصلی مقاله شامل بخش های زیر می باشد

 مقدمه: این بخش حداکثر 2 صفحه و رفرنس ها به ترتیب اعداد از کوچک به بزرگ (روش ونکوور) در مقدمه ذکر شود در مقدمه به دانش موجود درباره موضوع ضرورت مسأله تحقیق مطالعات مشابه و هدف مطالعه اشاره شود.

 روش بررسی: در این بخش، نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، ملاحظات اخلاقی و روش های آماری به دقت بیان شود.

 یافته ها: در این قسمت از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود. (حداکثر 5 جدول یا نمودار ) جداول و نمودارها باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا بوده و جداول بدون خط باشد. ضمنا از آوردن جدول هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.

 بحث و نتیجه گیری: یافته های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در مطالعات مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه گیری به صورت روشن و در حد یافته های تحقیق و با توجه به محدودیت های مطالعه بیان شود.

 تشکر و قدردانی: در این بخش از موسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. همچنین مقالاتی که از پایان نامه ها و یا طرح های تحقیقاتی حاصل می شود عبارت « این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی یا طرح تحقیقاتی می باشد» نوشته شود.

  7- شیوه نگارش فهرست منابع: باید با نظم و ترتیب متوالی به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری شوند. مراجع در متن، جداول و زیرنویس با شماره مشخص شوند. و منابع حتی الامکان جدید باشد.

 توجه :"کلیه منابع فارسی مثل مجله وکتاب و... باید به صورت لاتین نوشته شود و در انتهای آن کلمه [Persian]قرار گیرد."

 الف) کتب فارسی و انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویسنده (درصورت داشتن بیش از سه نویسنده نام سه نویسنده را نوشته و بعد از آن کاما و بعد et al می آید). عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر.سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب. Example: Butler T. principles of health education and health promotion. 2nd ed. USA: Morton publication; 2001:234-247 .

 ب ) کتب خارجی ترجمه شده: نام خانوادگی و نام مترجم .« در ترجمه » عنوان کامل کتاب. نام مؤلف اصلی. شماره چاپ. محل نشر : نام ناشر . سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب. مثال Example: Nayebi H. In translation Surveys in Social Research. Davaws DA. 3rd ed. Tehran: Ney publication;2003:210-217.

  ج) مقالات خارجی : Authors. Title. Journal name year; Volume and (Issue Number): page number. Example: Parkin DM, clayton D, Black RJ, et al. childhood leukemia in Europe after chernobyl. Br j cancer 1996; 73(5): 1006-12.

  د ) مقالات فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله و سال انتشار; دوره انتشار(شماره): شماره صفحات اول و آخر مقاله.(لازم به ذکر است تمام موارد به لاتین درمنبع نوشته شود و در آخر کلمۀ [Persian] اضافه شود.)

  Example: Bidarpour F, Holakoiinaini K, Rahimi A, et al. A survey of risk factors for type 2 diabetes in patients of Kurdistan Diabetic Center in 2001. Scientific Journal of Kurdistan university of medical sciences 2003; 26: 15-20. [Persian]

 هـ)فصل کتب خارجی: chapter Authors. chapter title. In: Editors. Title of book. Edition. Place of publication: publisher; year.(PP). Example: Phillips SJ, whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension: Pathology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven publication;1995:465-78.

 ر-استناد به مقاله دریافتی از اینترنت:

 Authors. Title. Journal nam. year; Volume and (Issue Number): page number. Available from: Internet Address Accessed (Date

  Example: Carl J.Pepine MD.The impact of Nitric oxide in Cardiovascular Medicine untapped potential utility. The American Journal of Medicine May 2009;122(5):1-9.Available from: Http://www.mdconsult .com/das/article/body. Accessed September 26,2010

 ز-پایان نامه:

  Authors.thesis title[submitte for degree].university name.year. Example: Amiri M. Epidemiologic Study of Baras disease in primary school of kermanshah [MD thesis]. Kermanshah University of Medical sciences.1998

 ژ-مقالات الکترونیک:

 : Electronic

  Havens G, Furuya S, Tan KM. The future of continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente journal [serial on line] 2001; 5 (1) [18 Screens].Available from: http://www. Kaiser Permanente. Org/medicin/permjournal/ winter 01/HScme.html

  س- مطالب کنفرانس :

 Kimura J, Shibasli H, editors.Recent advances in clinical neurophysiology.Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical

 Neurophysiology: 1995 Oct. 15-19: Kyoto, Japan.Amsterdam:Elsecier;1996. 8

 8-مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می دارد.

  9- مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از نظر اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود و هیأت تحریریه در صحت و سقم مطالب مسئولیتی ندارد.

 10- نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به صورت on-line به آدرس وب سایت مجله http://tbj.ssu.ac.ir ارسال نمایند.

   

  فرم شماره 1

  نکات ضروری و قابل توجه جهت ارسال مقاله به فصلنامه علمی - پژوهشی طلوع بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  لطفاً هنگام ارسال مقاله موارد زیر را رعایت فرمایید.

 

 

  * نام و آدرس نویسنده مسئول در صفحه عنوان به طور کامل درج کرده ام................................................................................................... □

  * تلفن و دورنویس همراه با کد تلفن شهرستان و پست الکترونیک (Email) را ذکر کرده ام ................................................................. □

  * رتبه علمی و آدرس سایر نویسندگان را در صفحه عنوان درج کرده ام ...................................................................................................... □

  * نامه ای به امضای همه نویسندگان مقاله شامل: ترتیب اسامی نویسندگان و رضایت آنها جهت درج مقاله در آن مجله ضمیمه است..... □

  * در صورت اعتراض هر فرد دیگر نسبت به مالکیت مقاله، آماده پاسخ گویی هستم.................................................................................... □

  * چکیده فارسی مقاله شامل: سابقه و اهداف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی (حداکثر 5 کلمه) را حداکثر در 250 کلمه ارسال کرده ام ........ □

  * چکیده انگلیسی مقاله حاوی بخش های زیر به صورت ساختاری (Structural) و حداکثر شامل 250 کلمه ارسال نموده ام .……….………Title,Authors,Background,Methods,Results,Conclusion,Keywords,Address . □

  *متن مقاله دربخشهای مقدمه، روش بررسی (مواد و روشها)، نتایج، بحث تقسیم شده است ....................................................................... □

  *جداول و نمودارها با تعداد وشماره های ذکر شده درمتن مطابقت دارد........................................................................................................ □

  *منابع وماخذ براساس الگوی مجله (معاهده ونکوور)نگارش یافته وتعداد مراجع ذکرشده با مراجع استفاده شده درمتن برابری می کند...... □

  *در پایان مقاله مشخص کرده ام که مقاله حاصل پایان نامه یا طرح پژوهشی است.................................................................................... □

  *مقاله پیوست در سایر مجلات فارسی داخل کشور پذیرفته شده یا به چاپ نرسیده و هم زمان نیز به مجله دیگری ارسال نگردیده است.. □

  ***************************

 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1484 بار   |   دفعات چاپ: 616 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 70 بار   |   0 نظر


https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طلوع بهداشت یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Tolooebehdasht

Designed & Developed by : Yektaweb