دوره 17، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 82-95 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ، hse91tavakoli@gmail.com
چکیده:   (748 مشاهده)

مقدمه : نمونه گیری التور از مراجعین به خانه های بهداشت عملکردی است که انجام صحیح و مرتب آن توسط بهورزان تأثیر قابل توجهی در تآمین و حفظ سلامت روستائیان و به تبع آن در شهرها ، دارد لیکن وضعیت انجام این رفتار تا به حال در تحقیقات مورد توجه قرار نگرفته است لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد بهورزان در نمونه گیری التور از مراجعین مبتلا به اسهال در سطح خانه های بهداشت شهرستان تفت در سال 1395-1394 انجام شد.
روش بررسی:  این پژوهش مداخله ای از نوع تجربی و نمونه آماری 90 نفر شامل 52 زن و 38 مرد بودند که به صورت سرشماری از کلیه بهورزان شهرستان تفت در تحقیق وارد شدندو به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل  داده ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS   و با استفاده  از آمار توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار ، جداول توزیع فراوانی و هم چنین از آمار استنباطی نظیر  آزمون های ‌ T-testمستقل و زوجی انجام شد . در این آزمون سطح معنی داری آزمون 05/0 در نطر گرفته شد .
یافته‌ها: نتایج حاصل از مداخله آموزشی نشان داد که قبل از اجرای مداخله آموزشی اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه آزمون و شاهد از نظر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی وجود نداشت. در گروه آزمون اختلاف میانگین نمرات رفتار نمونه گیری التور ، آگاهی ، حساسیت درک شده ، شدت درک شده ، منافع درک شده ، موانع درک شده، راهنما برای عمل و خودکارآمدی قبل و دو ماه بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود به گونه ای که بعد از اجرای مداخله میانگین نمرات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی افزایش یافته بود و سازه موانع درک شده کاهش معنی داری داشت  ( 001/0p< همه سازه ها ). 
نتیجه گیری : بر اساس نتایج مطالعه، مداخله آموزشی بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی می‌تواند سبب ارتقاء رفتار نمونه گیری التور از مراجعین مشکوک به وبا و بهبود سازه های الگو در بهورزان درسطح       خانه های بهداشت گردد .

متن کامل [PDF 243 kb]   (268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۵