دوره 16، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 )                   جلد 16 شماره 5 صفحات 26-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، vahedianm@mums.ac.ir
چکیده:   (763 مشاهده)

مقدمه : ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاﻓﻲ را ﺑﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن وارد ﻣﻲﺳﺎزد. یکی ﺍﺯ مهمترین ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ کارگرانﺍﺳﺖ. ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎری، ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﻲ رﻓﺘﺎر است. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم می باشد.
روش بررسی : این مطالعه توصیفی بر روی 200 نفر از کارگران معدن زغال سنگ طبس که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، در سال 1394 انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه الگوی رفتار سالم استفاده شد.  که در آن، سازه های الگوی رفتار سالم (Health Action Model) در کارگران معدن جهت اتخاذ رفتارهای ایمن و پیش بینی قصد رفتاری بررسی شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون خطی در نرم افزار spss16 آنالیز شد.
یافته ها: میانگین سنی کارگران 68/4 ± 22/30 و میانگین سابقه کار آنان 96/3 ± 20/5 سال بود. میانگین نمره خودکارآمدی 37/4 ± 38/27 و میانگین نمره رفتار 88/0± 52/8 بود.کارگران در وضعیت رفتاری نسبتا ایمن قرار داشتند. سه عامل سیستم نگرشی، سیستم اعتقادی و سیستم هنجاری 37درصد از قصد رفتار ایمن در کارگران را تبیین کردند(001/0 >P).
نتیجه گیری : نتایج مطالعه از الگوی رفتار سالم به عنوان الگویی موثر برای توضیح قصد رفتاری حمایت کردند. این الگو می تواند به عنوان چارچوبی برای طراحی مداخلات ایمنی سودمند مورد استفاده قرار گیرد.
 
 

متن کامل [PDF 266 kb]   (191 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰