دوره 16، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 23-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghazinezhad N. The effects of various factors on the quality of life nulliparous women of the city Noshahr 1394. TB. 2017; 16 (1) :23-32
URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-1650-fa.html
قاضی نژاد ندا، مظلومی سعید، دهقانی تفتی عارفه. بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی کیفیت زندگی زنان نخست زا شهرستان نوشهر1394. طلوع بهداشت. 1396; 16 (1) :23-32

URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-1650-fa.html


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، n.gh.heahp@gmail.com
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، زنان نخست زا، حیطه
متن کامل [PDF 372 kb]   (1022 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (1690 مشاهده)
متن کامل:   (673 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی زنان نخست زا شهرستان نوشهر1394
نویسندگان: سید سعید مظلومی محمود آباد1،ندا قاضی نژاد2،عارفه دهقانی تفتی3
1. استاد گروه خدمات بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه  علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
2. نویسنده مسئول:دانشجوی کارشناس ارشد آموزش  بهداشت دانشکده بهداشت، دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد  تلفن تماس: 09111206211         n.gh.heahp@gmail.com   Email:
3. کارشناس ارشد آمار زیستی دانشکده بهداشت، دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 
چکیده
مقدمه:دوره بعد از زایمان با تغییرات مهمی در کیفیت زندگی زنان همراه می باشد که  می تواند بر سلامت مادر و کودک موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی زنان نخست زا  شهرستان نوشهر انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی  روی 120 نفر اززنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانگاههای شهرستان نوشهرکه به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام شدو از ابزار کیفیت زندگی              خلا صه شده سازمان بهداشت جهانی در حیطه های جسمانی، روانی، اجتماعی، محیطی و سلامت عمومی  و نرم افزارSPSS  و  آمار توصیفی و آزمون هایAnova ، t-testو Mann-whithnyبرای تجزیه و تحلیل  استفاده شد.
یافته ها:یافته ها  نشان داد  از   حیطه های  مورد بررسی حیطه  اجتماعی با میانگین38/13±56/72 بیشترین نمره و حیطه محیطی با میانگین 29/8±03/64 کمترین نمره را داشتند.مقایسه کیفیت زندگی بر اساس تحصیلات،نوع زایمان،جنسیت نوزاد،شغل  و سن انجام گرفت.از نظر تحصیلات اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی  وجود دارد (05/0P<  )ولی در سایر حیطه ها اختلاف معنی دار نبود.از نظر نوع زایمان اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی و محیطی مشاهده گردید (05/0P<)از نظر جنسیت نوزاد اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی وجود دارد(05/0P< )از نظر نوع شغل اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی مشاهده شد(05/0P<  )از نظر سن اختلاف معنی داری (05/0P<)در حیطه های اجتماعی و محیطی مشاهده شد.
نتیجه گیری:بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ملاحظه می گردد که عوامل مختلفی از جمله تحصیلات،نوع زایمان،جنسیت نوزاد،نوع شغل و سن بر کیفیت زندگی زنان نخست زا پس از زایمان  تاثیر دارند و با دانستن این مطلب مراقبین بهداشتی و مسؤلین می توانند گامهای مثبتی در راستای بهبود کیفیت زندگی زنان نخست زا بردارند.
واژ ه های کلیدی:کیفیت زندگی،زنان نخست زا،حیطه
 
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد می باشد.
مقدمه
در سال های اخیر توجه  زیادی به  میزان سلامتی افراد و قدرت تاثیر گذاری بیماری های روانی و جسمی بر روی فعالیت های روزانه و رفتارهای آنها شده که  سبب به وجود آمدن رویکرد نوینی به نام کیفیت زندگی  در تحقیقات پزشکی و اجتماعی  شده است (1) کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی است که دارای ابعاد گوناگون می باشد (2) و نخستین بار توسط پیگو  در سال 1920 در کتاب اقتصاد و رفا ه مورد استفاده قرار گرفت (3،1). در طی زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند   در ارزیابی سلامت پراهمیت باشد (1) .تعریف سازمان بهداشت جهانی از کیفیت زندگی اینگونه می باشد:احساس درک فرد از وضعیت زندگی خود در قالب نظام ارزشی،فرهنگی که بر مبنای آرمانها،انتظارات،استانداردها و علایق فردی می باشد که دارای حیطه جسمی،روانی،سطح استقلال،ارتباطات اجتماعی،محیط و عقاید شخصی می باشد (4) .به طور کلی سه عامل فیزیکی، شخصی، اجتماعی از عوامل مرتبط با کیفیت زندگی محسوب می شوند که از عوامل فیزیکی  می توان به نیاز های اولیه مثل مسکن، لباس، آب...، عوامل شخصی مانند ثروت، خانواده، دوستان، دسترسی به کالاهای اساسی و حمایت افراد نزدیک.. واز عوامل اجتماعی می توان به  نحوه ی  مشارکت افراد در فعالیتهای اجتماعی  اشاره کرد(5).در دسته بندی دیگر حیطه های مهم کیفیت زندگی به شکل زیر  می باشد: بعد جسمی، روانی و اجتماعی. بعد جسمی به درک فرد از توانایی انجام فعالیت‌های روزانه و به انرژی فرد بستگی دارد. بعد اجتماعی به انزوا، وابستگی، روابط با خانواده و فامیل و شرایط محیط‌های اجتماعی دیگر وابسته است و در  بعد روانی  نیز مسائلی چون افسردگی، ترس، خشم، سعادت، خوشی و اضطراب مطرح               می شود(6) .در  طی دوره  زندگی زنان مراحل حیاتی ویژه ایی وجود داردکه تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی آنها می گذارد که از این مراحل می توان به بارداری به ویژه  بارداری  اول و زایمان و پس از آن اشاره کرد(4). اگر چه این دوره برای اکثر زنان یک دوره  خوشایند است اما اغلب یک دوره پر استرس همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی  نیز محسوب می شود(4).
بنابر این در طی دوران  بارداری تغییرات زیادی در ابعاد سلامت جسمی،روحی،اجتماعی و کیفیت زندگی زنان  به وجود         می آید(4).بارداری و زایمان می تواند بر احساسات و رفتارها و کیفیت زندگی زنان در دوره پس از زایمان نیز تاثیر زیادی بگذارد(7 ). دردوران پس از زایمان بیشترین احتمال بروز اختلالات خلقی شامل اندوه،افسردگی و سایکوز  وجود دارد که تاثیر نامطلوبی بر سلامت روحی و جسمی و به دنبال آن بر کیفیت زندگی زنان  می گذارد(7).  بطوریکه 86درصد از زنان  مشکلات جسمی و 20-10 درصد افسردگی را در دو ماه اول بعد از زایمان تجربه می کنند.این مشکلات تاثیر مهمی بر تجربه مادر شدن،سلامتی و کیفیت زندگی بعد از زایمان داشته است و نوع  زایمان نیز با موارد مطرح شده ارتباط دارد (8) .در مطالعه ایی که توسط قدس بین و همکاران با عنوان بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقادهنده سلامت بر کیفیت زندگی زنان نخست زا پس از زایمان به صورت کار آزمایی بالینی انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی               می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی زنان نخست زا موثر باشد.لذا باید  مراقبین بهداشتی به  این موضوع توجه بیشتری  داشته باشند(4) . در  مطالعه ایی که توسط بهرامی و همکاران با عنوان بررسی کیفیت زندگی زنان اول زا پس از زایمان به روش توصیفی-تحلیلی بر روی 120زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان دزفول در سال 1387 انجام گرفت. .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین نمره افسردگی زنان در 8-6 هفته پس از زایمان به طور معناداری بیشتر از میانگین آن در  14-12 هفته پس از زایمان بود و به دلیل ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی،روحی و اجتماعی در این دوره نیاز به انجام اقدامات حمایتی مادر در طول بارداری و پس از زایمان توسط همسر ،خانواده و مراقبین مادر برای  بهبود سلامت مادر و کیفیت زندگی  می باشد (9). با توجه به مطالب  مطرح شده درباره کیفیت زندگی و اهمیت آن و با توجه به اهمیت بررسی این موضوع در زنان  به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه ساز ما بر آن شدیم تا تاثیر عوامل مختلف را بر کیفیت زندگی زنان نخست زا بسنجیم.
  روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 120 نفر اززنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانگاههای شهرستان نوشهر انجام شد. زنان  با نظر مشاور آماری و با استفاده از جدول اعداد تصادفی  از دو خوشه انتخاب شدندونحوه انتخاب به این صورت بود که پس از مراجعه به شبکه بهداشت درمان شهرستان نوشهرو مشخص شدن نام مراکز بهداشتی به 4 مرکز از دو ناحیه شهرستان  نوشهرمراجعه شد و نمونه های مورد نظر انتخاب شدند. معیارهای ورود زنان  سن 35-15 سال،ساکن شهرستان نوشهر،اول زا و دارای یک فرزند زنده زیر یک سال وبدون سابقه مشکل طبی ، روانی،مامایی و اعتیاد به مواد مخدر و حداقل سواد خواندن و نوشتن بود.  ا بزار گردآوری اطلاعات  پرسشنامه کیفیت زندگی خلا صه شده سازمان بهداشت جهانی بود که شامل دو بخش می باشد.یک بخش  مشخصات دموگرافیک شامل 5 سوال (سن-تحصیلات-شغل- -نوع زایمان-جنسیت نوزاد) و یک بخش شامل 26 سوال  در حیطه های جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و سلامت عمومی می باشد. که براساس مقیاس لیکرت از یک تا پنج نمره گذ اری شد.محدوده نمرات از130-26 بود که به صورت کیفیت زندگی پایین( 60-26)،متوسط (95-61) و بالا (130-96) طبقه بندی شد. روایی پرسشنامه در سال 1996 توسط سازمان بهداشت جهانی تایید شده است.پایایی این پرسشنامه از مطالعه نیک پور و همکاران استفاده شد (8) واطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS وبا بهره گیری شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری  Anova، t-testو Mann-whitneyمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که میانگین  سنی زنان  39/4±55/26 سال بود.اکثر آنها دارای تحصیلات لیسانس(37 درصد)،خانه دار(7/81 درصد)،زایمان سزارین(8/60)، باجنسیت نوزاد دختر(51 درصد) بودند و میانگین نمره  کیفیت زندگی42/11± 52/67 بوده است که طبق تقسیم بندی لیکرت در حد متوسط می باشد.
در میان پنج حیطه  کیفیت زندگی  که  بررسی شد حیطه اجتماعی با میانگین38/13±56/72 بیشترین نمره و حیطه محیطی با میانگین 29/8±03/64 کمترین نمره را داشتند.
میانگین سایر حیطه ها عبارتند از: جسمی30/12 ±14/70، روانی
21/10±55/60،سلامت عمومی92/12±34/70.
 
 
جدول 1: مقایسه میانگین وانحراف معیار  حیطه های کیفیت  زندگی به تفکیک سن
                20-15                                 25 -20 سال                                30-25 سال                                     35-30 سال
                    میانگین و انحراف معیار  p     میانگین و انحراف معیار  p     میانگین و انحراف معیار     p      میانگین و انحراف معیار p     
حیطه های                                                                         
کیفیت زندگی
اجتماعی       6 2/6±66/66     06/0= p*       46/15±75           34/0=p*         32/13±91/77        75/0= p*        68/12±19/77     006/0= p*
محیطی           02/11±50/62      06/0= p*     49/10±20/65      47/0= p*       74/8±17/67         62/0 = p*          45/11±69/64       01/0= p* 
جسمی          91/10±04/69     01/0=    p**49/12±29/72      7/0=p**             3/11±55/70         5/0=p**      97/12±85/67    70/0= p**
روحی            3/8±50/62        82 /0=    p**81/8±15/63       27/0=p**           31/9±03/ 67      83/0=p**            36/8±78/65       03/0=p**
سلامت عمومی  01/0±75         13/0=   p**11/14±67/75        8/0=       p** 65/12±74/77     22/0=p**        82/12±67/74      71/0= p**
*Independent- T-test  **Mann-Whitney Test
 
جدول 2: مقایسه میانگین و   انحراف معیار حیطه های کیفیت  زندگی به تفکیک  سطح تحصیلات
حیطه های کیفیت زندگی
زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس و بالاتر
میانگین و انحراف معیار p میانگین و انحراف معیار  p میانگین و انحراف معیار p میانگین و انحراف معیار p
اجتماعی
محیطی
جسمی
روانی
سلامت عمومی
11/18±42/71
37/8±71/60
19/10±59/71
44/11±30/62
11/11±97/77
08/0=p*
07/0= *p
11/0=**p
10/0=**p
51/0=**p
33/10±19/77
45/9±46/65
10/14±77/71
58/9±07/67
33/12±69/74
50/0=p*
92/0= * p
60/0= p **
08/0= p **
48/0=** p
80/6±33/83
12/3±31/70
57/13±72/72
57/10±86/64
26/15±86/73
07/0=* p
32/0= * p
33/0 p **=
48/0=** p
60/0=** p
32/13±25/76
33/8±25/66
35/11±61/67
40/2±44/69
31/13±85/75
005/0= p *
07/0= * p
49/0p**= p
60/0= p **
22/0=** p
 *Independent- T-test  **Mann-Whitney Test
 
 
از نظر سن اختلاف معنی داری  در حیطه های اجتماعی و محیطی و روانی مشاهده شد( 05/0 >p).به طوریکه میانگین نمره کیفیت زندگی در 35-30 سال در حیطه اجتماعی و محیطی و روانی بیشتر از سایر سن ها می باشد.
 ولی اختلاف معنی داری از نظر سن در حیطه  جسمی و عمومی
  
وجود نداشت (05/0 <p) (جدول 1).
از نظر تحصیلات اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی مشاهده شد (05/0 >p) ولی در  سایر  حیطه ها  اختلاف  معنی دار   نبود  (05/0<p). به طوریکه میانگین نمره حیطه اجتماعی در سطح لیسانس و بالاتر بیشتر می باشد (جدول 2).
 
 
 
جدول 4: مقایسه میانگین و   انحراف معیار حیطه های کیفیت  زندگی به تفکیک  نوع شغل
 
حیطه های کیفیت زندگی
اجتماعی
محیطی
جسمی
روانی
سلامت عمومی
خانه دار کارمند
میانگین  و انحراف معیار p میانگین و انحراف معیار p
66/8±13/64
16/8±45/61
73/12±45/70
46/10±92/64
86/11±40/78
01/0=* p
38/0=* p
99/0= p **
19/0= p **
08/0=** p
44/8±96/67
12/15±08/77
31/13±55/67
01/9±16/69
21/7±08/77
14/0= p *
35/0=* p
94/0=** p
84/0=** p
73/0=** p
Independent- T-test *    ** Mann-Whitney Test
 
جدول 5: مقایسه میانگین وانحراف معیار حیطه های کیفیت  زندگی به تفکیک  جنسیت نوزاد
 
حیطه های کیفیت زندگی
اجتماعی
محیطی
جسمی
روانی
سلامت عمومی
جنسیت نوزاد
دختر پسر
میانگین  و انحراف معیار
38/13±58/77
74/9±65/64
32/13 ±84/68
40/10 ±23/66
40/11±01/78
p
007/0= p *
33/0=* p
18/0= p **
20/1= p **
53/1=** p
میانگین و انحراف معیار
85/13±26/75
90/±82/65
31/13±55/67
01/1±27/68
49/11±83/79
p
08/0= p *
20/0=* p
46/0=** p
56/1=** p
55/1=** p
Independent- T-test *   ** Mann-Whitney Test
 
از نظر نوع زایمان اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی و حیطه محیطی  زایمان سزارین مشاهده شد(05/0 >p) و میانگین نمره حیطه اجتماعی و حیطه محیطی در زایمان سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بوداگرچه میانگین  زایمان سزارین  در حیطه روانی نیز بیشتر از زایمان طبیعی می باشد اما این اختلاف معنا دار نمی باشد ( 05/0<p ).
 ولی در حیطه سلامت عمومی و حیطه جسمی میانگین زایمان طبیعی بیشتر از سزارین می باشد اما  این  اختلاف نیز از نظر آماری  معنا دار نمی باشد.( 05/0<p )(جدول 3).
  از نظر نوع شغل اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی در زنان خانه دار  مشاهده شد.(  05/0 >p) ولی در سایر حیطه ها اختلاف معنی دار نبود .(05/0<p)  اگرچه میانگین  نمره زنان خانه دار در حیطه جسمی و سلامت عمومی بیشتر از کارمند بود و میانگین  نمره زنان کارمند در حیطه روانی بیشتر از خانه دار بود(جدول  4).
  از نظر جنسیت نوزاد اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی مشاهده شد( 05/0>p ) به طوریکه میانگین نمره در حیطه اجتماعی در جنس دختر بیشتر از  پسر  بود   ولی  در  حیطه های
محیطی، روانی ،جسمی و سلامت عمومی اختلاف معنی داری بین دو جنس مشاهده  نشد (05/0<p ). اگرچه میانگین جنس پسر در حیطه های روانی- عمومی- جسمی بالاتر از جنس دختربود (جدول  5).
بحث  و نتیجه گیری
بررسی کیفیت زندگی زنان نخست زا  نشان داد که در میان حیطه های مورد بررسی حیطه اجتماعی با میانگین 38/13±56/72 بیشترین نمره و حیطه محیطی با میانگین 29/8±03/64 کمترین نمره را داشتند که این نتیجه با مطالعه بیات و همکاران با عنوان بررسی کیفیت زندگی زنان شهر مشهد مطابقت نداشت زیرا در مطالعه بیات حیطه جسمی بالاترین میانگین و حیطه روانی کمترین میانگین را داشت (1)ولی با مطالعه مکوندی و همکاران با عنوان  کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ایذه  مطابقت داشت و در مطالعه مکوندی نیزحیطه اجتماعی بالاترین میانگین را داشت ولی حیطه احساس نشاط کمترین میانگین را داشت که این قسمت با مطالعه حاضر همسو نیست(10).
در بررسی تاثیر سن بر کیفیت زندگی زنان نخست زا اختلاف معنی داری در حیطه های اجتماعی و محیطی و روانی مشاهده شد ودر مطالعه صافی زاده با عنوان کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز نیز اختلاف معنی داری در حیطه روانی وجود داشت(11)   و در مطالعه گلیان و همکاران   با عنوان بررسی کیفیت زندگی بر حسب مراحل مختلف یائسگی در زنان ساکن شهر تهران  بین سن و کیفیت زندگی زنان رابطه معنی داری مشاهده شدکه با نتایج مطابقت داشت (19).در مطالعه بیات و همکاران  نیز اختلاف معنی داری در حیطه جسمی  و حیطه عمومی مشاهده شد که همسو با نتایج این مطالعه نمی باشد که می تواند به علت تفاوت در نمونه های مورد بررسی و رده سنی مختلف در دو مطالعه باشد(1).
در بررسی تاثیر تحصیلات روی کیفیت زندگی اختلاف معنی داری در حیطه  اجتماعی  وجود داشت در مطالعه بیات و همکاران با عنوان بررسی کیفیت زندگی زنان شهر مشهد نیز اختلاف معنی داری بین تحصیلات و سلامت عمومی مشاهده شد(1)ولی در مطالعه عباس زاده و همکاران با عنوان کیفیت زندگی زنان باردار اختلاف معنی داری بین حیطه های مختلف کیفیت زندگی مشاهده نشد(12) و در مطالعه خورسندی و همکاران با عنوان کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کارکنان ستاد و بیمارستان های تابع دانشگاه  علوم پزشکی اراک  اختلاف معنی داری در حیطه جسمی دیده شد(13) و این نتایج با مطالعه حاضر مطابقت ندارد که میتواند حاصل تفاوت در جامعه آماری مورد بررسی یا پرسشنامه مورد استفاده باشد.
در بررسی تاثیر نوع زایمان روی کیفیت زندگی اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی و محیطی زایمان سزارین مشاهده شد.در مطالعه نیکپور و همکاران با عنوان مقایسه کیفیت زندگی زنان بعد از زایمان طبیعی با سزارین در حیطه اجتماعی و محیطی اختلاف معنی داری مشاهده نشد بلکه در این مطالعه در حیطه روانی و جسمی در گروه زایمان طبیعی نسبت به سزارین اختلاف معنی داری مشاهده شد(8).  در مطالعه Lydon-Rochla  و همکاران اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی در زایمان طبیعی مشاهده شد که برعکس  نتایج مطالعه حاضر  می باشد.(14) در مطالعه کلانی و همکاران با عنوان مقایسه  نوع زایمان بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای ایلام و ایوان نیز اختلاف معنا داری در حیطه اجتماعی و حیطه روانی زایمان طبیعی مشاهده شد (15). شاید علت تفاوت در نتایج به دست آمده در این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه این باشد که نمونه های مورد بررسی فقط زنان نخست زا را شامل می شد و ممکن است نگرش زنان نخست زا نسبت به سایر گروه درباره زایمان متفاوت باشد زیرا آنها زایمان سزارین را روشی سریعتر و  با درد و عوارض کمتر برای زایمان می دانند.  از نظر تاثیر نوع شغل (خانه دار یا کارمند) بودن زنان نخست زا اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی مشاهده شد  و میانگین نمره در زنان خانه دار بیشتر بودکه در مطالعه رمضانی  با عنوان مقایسه کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار نیزاختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی در زنان خانه دار وشاغل مشاهده شد (6 ). ودر مطالعه بیات و همکاران با عنوان بررسی کیفیت زندگی زنان شهر مشهد اختلاف معنی داری در تمام ابعاد کیفیت زندگی  زنان شاغل نسبت به خانه دارمشاهده شد(1) ولی در مطالعه مشابه در شهر زاهدان کرمان ساروی و همکاران زنان شاغل در تمام ابعاد کیفیت زندگی به جز عملکرد جسمی میانگین نمره بیشتری نسبت به زنان خانه دار کسب نمودند(17) که این اختلاف نتایج می تواند به علت تفاوت در جامعه آماری مورد مطالعه باشد زیرا زنان نخست زا  شاغل که برای نخستین بار مادر شدن را تجربه می کنند  برای تطابق بین این تجربه  و وظایف شغلی  به زمان بیشتری نسبت  به زنان خانه دار دارند. از نظر تاثیر جنسیت نوزاد روی کیفیت زندگی اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی مشاهده شد.در مطالعه اکبرزاده و همکاران با عنوان تاثیر آموزش تن آرامی به مادران باردار بر کیفیت زندگی و شدت اندوه بعد از زایمان  از نظر جنسیت نوزاد در حیطه های کیفیت زندگی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (16)که با نتایج تحقیق هم خوانی نداشت که می تواند به علت تفاوت در جامعه آماری مورد بررسی باشد و در مطالعات مشابه دیگر به این متغییرکمتر پرداخته شده بود.نتیجه بدست آمده در این مطالعه نشان  داد که جنسیت نوزاد هم می تواند عامل مؤثر بر کیفیت زندگی زنان باشد و لازم است در این حیطه بررسیهای بیشتری صورت بگیرد و کارهای فرهنگی بیشتری انجام شود تا تفکر جامعه به سمتی رود که جنسیت دختر یا پسر بودن نوزاد تفاوتی از دید اجتماعی و عمومی نداشته باشد. 
با توجه به اهمیت ارتباط میان کیفیت زندگی زنان نخست زا با متغیرهای سن،تحصیلات،شغل،جنسیت نوزادو نوع زایمان پیشنهاد می گردد مسؤلین برنامه ریز بهداشتی توجه بیشتری را به تاثیر این متغییرهای بر کیفیت زندگی زنان نخست زا در زمان تدوین برنامه ها معطوف دارند و با توجه به اینکه  میاتگین نمره کیفیت زندگی در حیطه اجتماعی و محیطی در سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بود پیشنهاد می گردد ترویج زایمان طبیعی هر چه بیشتر به خصوص در بین زنان با بارداری اول  انجام گیرد و تا بتواند منجر به تغییرنگرش آنان نسبت به انتخاب نوع زایمان شود زیرا زنان زایمان سزارین را روشی مطلوب تر با عارضه کمتر و سریعتر و بی دردسر تر می دانند. لازم است مسولین مقدمات زایمان طبیعی ایمن از جمله تجهیز زایشگاهها به روشهای مدرن زایمان طبیعی، جذب بیشتر زنان از طریق تبلیغات به حضور در کلاسهای زایمان طبیعی و برنامه ریزی کلاسهای ورزشی مناسب جهت زنان را فراهم سازند و با توجه به تاثیر  خانه دار بودن بر روی حیطه اجتماعی  توصیه می شود گام هایی توسط مسئولین در جهت ارتقاء حیطه اجتماعی در زنان کارمند نیز برداشته شود و با توجه به تاثیر   تحصیلات بر حیطه اجتماعی کیفیت زندگی پیشنهاد می شود زمینه تحصیلات تا مقاطع بالا برای همه قشرهای زنان  توسط مسولین مربوطه  فراهم گردد و البته لازم  به ذکر است  که مسولین  دقت نمایند که تشویق  زنان جامعه به تحصیلات در مقاطع بالاتر  سبب کم رنگ شدن امر ازدواج و تولید نسل و بارورینشود.  با توجه به تاثیر سن بر روی  حیطه های محیطی، اجتماعی، روانی کیفیت زندگی نیز توصیه میشود  زنان  آموزشهای لازم را جهت آمادگی برای بارداری و پس از زایمان را از سنین پایین  دریافت  نمایند و  در  پایان   توصیه            می شود تحقیقات بیشتری در زمینه کیفیت زندگی زنان نخست زا  به عنوان قشری موثر بر جامعه  انجام گیرد.
تشکر و قدر دانی
این مقاله حاصل پایان نامه  دانشجویی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت می باشد.از مسئولین و کارکنان  شبکه بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانگاههای شهرستان نوشهر و اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یزد و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی نوشهر و تمام زنان نخست زا شرکت کننده در این مطالعه کمال تشکر را دارم.
 
تضاد منافع
 نویسندگان این مقاله اعلام می دارند که هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.

 
References
1-Bayat M , Bayat M. Quality of life of women in Mashhad,Book) The strategic thinking, woman and family( 2010:575-87. [Persian]
2-Cynthia RK, Hinds S. Quality of life from nursing and patient perspectives.Canada: Sudbury, Mass : Jones and Bartlett ; 1998: 23-30
3-Abbaszadeh  F, Kafaei Atrian  M, Masoudi Alavi  N, Bagheri A, Sadat  Z, Karimian  Z . Relationship Between Quality of Life and Depression in Pregnant Women. Nurs Midwifery Stud 2013; 2 ( 2):193-97. [Persian]
4-Ghodsbin F, Yazdani K , Jahanbin I , Keshavarzi S . The Effect of Education on Health-Promoting Behaviors at the First Six Weeks Post-delivery on the Quality of Life of Primiparous Women. Armaghan Danesh 2012,17(4) :279-88. [Persian]
5-Cimiller J, Brennan S. Measurement of Quality of Life in Surgery .J.R. Coll, Surg. Edinb1999 ;44: 252-59.
6-Ramezani F. compared to the quality of life of working women and housewives, Regional Conference on Women's Health, Hamadan, Islamic Azad University, Hamedan 5 May 2011:1-12. [Persian]
7-Akbarzadeh M,    Toosi  M,   Zare N ,   Sharif  F. Effect of Relaxation Training to Pregnant Mothers on Quality of life and Postpartum Blues. Knowledge & Health 2012;7(2):83-8. [Persian]
8-Nikpour M , Abedian Z ,  Mokhber N, Ebrahimzadeh S,  Khani S .Comparison of Quality of Life in Women after vaginal Delivery and Cesarean Section.J Babol Univ Medsci 2011;13(1) :44-50. [Persian]
9-Bahrami  N  ,   Bahrami  S   . The survey of quality of life in first-time women in postpartum period. pazhohesh parastary 2012;6(23):58-64. [Persian]
10- makvandi.s ,Aetemad Kermani.A. Quality of life of pregnant women attending health centers, city IZEH(2010) Scientific journal. Kermanshah University of Medical Sciences 2012;16(1) :37-42 . [Persian]
11-Safizadeh, H , Grossi B , Afsharpvr, S. Quality of Life in Hemodialysis Patients  Faslname payesh 2005 ; 5(1): 29-35. (Persian)
12-Abbaszadeh  F,  Baghery  A,    Mehran  N. Quality of  Life among Pregnant Women. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery Tehran  University of Medical Sciences 2009 ;15 (1):41-8.[Persian]
13-Khorsandi M, Jahani F , Rafie M , Farazi A . Health-related quality of life in staff an University of Medical Sciences in 2009  hospital personnel of Arak University of Medical Sciences  2010; 13(1): 40-8. [Persian]
14-Lydon-Rochelle MT,Holt VL,Martin DP.Delivery metod and self-reported postpartum general helth status among primiparous Women.Pediatr print Epidemiol 2001;15 (3):232-40.
15-Taheri-Kalani F , Mami S , Direkvand-Moghadam A, Kaikhavani S, Delpisheh A. Comparison of the effect of delivery type on the quality of life in women attending to health centers of Ilam and Aivan during 2013. J Shahrekord Univ Med Sci  2014;16(2): 90-6.
16-Akbarzadeh M , Toosi  M, Zare N, Sharif  F. Effect of Relaxation Training to Pregnant Mothers on Quality of life and Postpartum Blues. Knowledge & Health 2012;7(2):83-8. [Persian]
17-Kerman   Saravi F,  Montazeri A, Bayat M. Comparison of health-related quality of life of working women and housewives,  Faslname payesh  2011;11(1): 111-116. [Persian]
18-Wood DS . Assessing of Quality of Life in Clinical Researeh: From Where Have We Come & Where Are We Go in? J Clin Epidemiol1999;52:355-63.
19- Golyan Tehrani  Sh,   Mir Mohammad Ali  M , Mahmoudi  M  Khaledian  Ζ . Study of quality of life and its patterns in different stages of menopause for women in Tehran2002;8(16):33-41. [Persian]
 
 
 
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طلوع بهداشت یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Tolooebehdasht

Designed & Developed by : Yektaweb